VODIČ ZA ČOS

Kataloški broj

23

Broj bodova 

28 BODOVA

Cena 

2500 dinara

Kompetencija

(K3)

Seminar nastao iz potrebe poboljšanja odnosa između učenika i odnosa učenika i nastavnika u odeljenju. U svakodnevnom radu, nailazimo na informacije o problematičnim ponašanjima učenika srednjih a sve više i osnovih škola, povećanog nasilja i smanjenih rezultata u nastavi. Ovim seminarom pomoći ćemo nastavnicima, učiteljima, vaspitačima, saradnicima i menadžmentu škole da pronađu rešenja za probleme koje nastanu u njihovom radu.

Seminar se izvodi putem interneta, na sistemu za učenje i traje 28 dana. Teme, radionice i zadaci na seminaru koncipirani su tako da učesnik seminara sam određuje dinamiku pohađanja seminara: kad ima vremena i koliko ima.

Semimar pokriva sve Kompetencije za podršku razvoja ličnosti učenika a prioriteti seminara su:

 • jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem i
 • saradnja sa roditeljima, učenicima, učeničkim parlamentima

Sadržaj seminara:

1. Smernice za rad odeljenjskog starešine:

 • osnovne karakteristike perioda adolescencije,
 • odnos odeljenjskog starešine i odeljenja (pitanje autoriteta),
 • pravna regulativa rada odeljenjskog starešine,
 • “nepisana pravila” za uspešan rad odeljenjskog starešine,
 • instrumenti za rad odeljenjskog starešine.

2. Klima u odeljenju:

 • “snimanje” odnosa – sociometrijska tehnika,
 • uspešna komunikacija, konflikti
 • tolerancija,
 • lista metoda i radionica za kreiranje povoljne klime u odeljenju,
 • radionica: izrada časa u grupi usmerenog na kreiranje povoljne klime u odeljenju.

3. Učenje

 • tehnike uspešnog učenja,
 • organizacija vremena,
 • smisleno učenje,
 • mini lista metoda i radionica,
 • radionica: izrada časa u grupi usmerenog na poboljšanje uspeha u učenju.

4. Problemi u ponašanju učenika:

 • izostajanje sa časova,
 • nasilje u školi,
 • (ne)disciplina na času,
 • “donošenje” ličnih problema u školu,
 • lista metoda i radionica,
 • radionica: izrada časa u grupi za prevazilaženje problema u ponašanju učenika.

5. Rešavanje konkretnih pedagoških situacija:

 • spisak situacija,
 • postupno kreiranje idejnog rešenja kroz interaktivnu igricu u okviru koje je ponuđeno nekoliko alternativnih najčešćih reakcija nastavnika i svaki izbor učesnika je prokomentarisan i praćen prikazom hipotetičkih posledica.

PRIJAVA NA SEMINARE

Autori seminara:

Elena Spasić Mitranović

Brankica Mihajlović Ilić

Sonja Stamenković

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata