PRIMENA IKT U NASTAVI SOCIOLOGIJE

Kataloški broj

116

Broj bodova 

16 BODOVA

Cena 

20 EUR

Kompetencija

(K1)

Često se upotreba informaciono komunikacionih tehnologija u nastavi vezuje samo za određene predmete i to najčešće neke iz prirodnih nauka. Ovim seminarom pokušaćemo da promenimo takvu sliku i da nastavnicima predmeta društvenih grupa prikažemo upotrebu IKT na sadržajima u njihovim predmetima. Ovaj seminar je namenjen svim nastavnicima koji se bave društvenim naukama a posebno ja sadržaj rađen na primeru sociologije. Ovaj seminar je i te kako koristan za nastavnike građanskog vaspitanja, jer su sadržaji slični a primena IKT je ista. 

Kroz ovaj seminar učesnići će učiti o različitim internet servisima pomoću kojih mogu da obogate svoje časove i svoj rad. Seminar se sastoji iz četiri teme i to:

  1. SociologySavremena nastava sociologije – u ovoj temi sagledaćemo sociologiju danas, odnosno kako se promenio način na koji se izučava sociologija i kako tehnologija može unaprediti nauku o ljudima,
  2. Primena IKT u nastavi sociologije – u ovoj temi prikazaćemo prednosti i mane upotrebe IKT u nastavi sociologije, primere dobre prakse ali i zamke na koje mogu naići nastavnici,
  3. Metode i alati uspešne nastave sociologije – ovde ćemo izučavati didaktiku nastave sociologije, upotrebu savremenih nastavnih metoda kao i određenih internet alata,
  4. Završni rad – u poslednjoj temi učesnici će prikazati šta su naučili na seminaru i osmisliće scenario za svoj čas sa upotrebom informaciono komunikacionih tehnologija.
Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata