Termini seminara BiH

Sledeći termin je od 9. marta 2020. g.

Prijava je otvorena do 7. mart

U tabelama ispod su seminari koji su podeljeni po kategorijama propisanim Pravilnikom o stručnom usavršavanju zaposlenih u obrazovnom sistemu u Srbiji.

prijava@okc.rs

Naziv seminara - kompetencija

Uverenje - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Kompetencija K1 - Kompetencija za užu stručnu oblast Uverenje - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Aktivno orjentisana nastava matematike
30 bodova
55 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Digitalni atlas
32 boda
55 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu
32 boda
55 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata
36 bodova
63 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Igroliko učenje putem računara
37 bodova
55 KM otvorena prijava 9. mart - 13. april
Muzika uz pomoć računara
32 boda
55 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu
32 boda
55 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Nastava matematike sa upotrebom IKT
30 bodova
55 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenika
32 boda
55 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem
32 boda
55 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika
37 bodova
55 KM otvorena prijava 9. mart - 13. april
Tvorba reči u nastavi srpskog jezika
32 boda
55 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Kompetencija K2 - Kompetencija za poučavanje i učenje Uverenje - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Blog, instagram i fejsbuk u nastavi
36 bodova
63 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Digitalne priče i bajke
40 bodova
63 KM otvorena prijava 9. mart - 13. april
Dobra priprema za čas – uspešan čas
32 boda
55 KM otvorena prijava 9. mart - 13. april
Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća
32 boda
55 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Mobilni telefon u nastavi kat. br. 491
32 boda
55 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja
38 bodova
63 KM otvorena prijava 9. mart - 13. april
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji
32 boda
55 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Razvoj samoregulisanog učenja kroz nastavu srpskog jezika
36 bodova
63 KM
55 KM
otvorena prijava 9. mart - 7. april
Testovi znanja – vodič za izradu i primenu
36 bodova
63 KM otvorena prijava 9. mart - 13. april
Upotreba onlajn igara u nastavi
32 bodova
55 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Veb-alatima do interaktivne nastave
36 bodova
63 KM otvorena prijava 9. mart - 13. april
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja
37 bodova
63 KM otvorena prijava 9. mart - 13. april
Kompetencija K3 - Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika Uverenje - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Podrška učenicima sa problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima 36 bodova 63 KM otvorena prijava 9. mart - 13. april
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja
32 boda
63 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Kompetencija K4 - Kompetencija za komunikaciju i saradnju Uverenje - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

E-portfolio – instrument za napredovanje i saradnju
32 boda
55KM zatvorena prijava - popunjen termin 9. mart - 7. april
Humana škola – škola kao životna zajednica
36 bodova
63 KM otvorena prijava 9. mart - 13. april
Internet učionica
32 boda
55 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Jezička kultura na internetu
32 boda
55 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Kreiranje i moderacija obuka
32 boda
55 KM zatvorena prijava ne realizuje se
Nastava u oblaku
34 boda
55 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova
36 bodova
63 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Unapređivanje kompetencija zaposlenih za rad sa pripravnikom
32 boda
63 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april
Upravljanje timovima
40 bodova
63 KM otvorena prijava 9. mart - 7. april

U tabeli ispod su novi seminari koji nisu akreditovani prema Pravilniku o stručnom usavršavanju zaposlenih u obrazovnom sistemu u Srbiji jer su nastali nakon Konkursa koje raspisuje Ministarstvo prosvete R. Srbije. Ovi seminaru biće poslati na akreditaciju tokom 2020. godine.

Neakreditovani seminari

Seminari - broj bodova

Kataloški broj - broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Osnove računarske pismenosti 26 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 25 KM otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Osnove dobre komunikacije 28 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 25 KM otvorena prijava 3. februar - 2. mart
Mape uma u funkciji nastavnog procesa 15 bodova - sertifikat za interno stručno usavršavanje 20 KM otvorena prijava 3. februar - 18. februar

 

 

Prijava na seminar