Termini OKC seminara

Sledeći termin je od  19. aprila 2021. 

Prijava je otvorena do 16. aprila 

K1 – Kompetencija za užu stručnu oblast

Kataloški broj i broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

kat. br. 343 - 30 bodova

2900 dinara

od 19. aprila

kat. br. 784 - 32 boda

2900 dinara

od 19. aprila

kat. br. 291 - 36 bodova

3400 dinara

od 19. aprila

kat. br. 267 - 37 bodova

2900 dinara

od 19. aprila

kat. br. 948 - 32 boda

2900 dinara

od 19. aprila

kat. br. 355 - 30 bodova

2900 dinara

od 19. aprila

kat. br. 838 - 32 boda

2900 dinara

od 19. aprila

K2 – Kompetencija za poučavanje i učenje

Kataloški broj i broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

kat. br. 415 - 36 bodova

3400 dinara

od 19. aprila

kat. br. 428 - 40 bodova

3400 dinara

od 19. aprila

kat. br. 433 - 32 boda

2900 dinara

od 19. aprila

kat. br. 527 - 38 bodova

3400 dinara

od 19. aprila

kat. br. 581 - 36 bodova

3400 dinara

od 19. aprila

kat. br. 418 - 36 bodova

3400 dinara

od 19. aprila

K3 – Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika

Kataloški broj i broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

K4 – Kompetencija za komunikaciju i saradnju

Kataloški broj i broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

kat. br. 627 - 32 boda

2900 dinara

od 19. aprila

kat. br. 161 - 36 bodova

3400 dinara

od 19. aprila

kat. br. 630 - 32 boda

2900 dinara

od 19. aprila

kat. br. 623 - 32 boda

2900 dinara

od 19. aprila

kat. br. 632 - 32 boda

2900 dinara

ne realizuje se

kat. br. 636 - 34 boda

2900 dinara

od 19. aprila

kat. br. 156 - 40 bodova

3400 dinara

od 19. aprila

Neakreditovani seminari

Kataloški broj i broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

26 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

28 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

25 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1800 dinara

14 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1500 dinara

Kompetencija K1 – Kompetencija za užu stručnu oblast

Kataloški broj – broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Aktivno orijentisana nastava matematike

kat. br. 343
30 bodova


2900 dinara


otvorena prijava

od 19. aprila

Digitalni atlas

kat. br. 784
32 boda


2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu

kat. br. 904
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata

kat. br. 291
36 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Igroliko učenje putem računara

kat. br. 267
37 bodova

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Muzika uz pomoć računara

kat. br. 948
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu

kat. br. 864
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Nastava matematike sa upotrebom IKT

kat. br. 355
30 bodova

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenika

kat. br. 298
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem

kat. br. 302
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

kat. br. 273
37 bodova

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Tvorba reči u nastavi srpskog jezika

kat. br. 838
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Kompetencija K2 – Kompetencija za poučavanje i učenje

Kataloški broj – broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Blog, instagram i fejsbuk u nastavi

kat. br. 415
36 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Digitalne priče i bajke

kat. br. 428
40 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Dobra priprema za čas – uspešan čas

kat. br. 433
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća

kat. br. 434
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

kat. br. 527
38 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji

kat. br. 563
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Razvoj samoregulisanog učenja kroz nastavu srpskog jezika

kat. br. 848
36 bodova


2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Testovi znanja – vodič za izradu i primenu

kat. br. 581
36 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Veb-alatima do interaktivne nastave

kat. br. 418
36 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja

kat. br. 420
37 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Kompetencija K3 – Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika

Kataloški broj – broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Podrška učenicima sa problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima

kat. br. 59
36 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

kat. br. 738
32 boda

3400 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Kompetencija K4 – Kompetencija za komunikaciju i saradnju

Kataloški broj – broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

E-portfolio – instrument za napredovanje i saradnju

kat. br. 627
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Humana škola – škola kao životna zajednica

kat. br. 161
36 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Internet učionica

kat. br. 630
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Jezička kultura na internetu

kat. br. 623
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Kreiranje i moderacija obuka

kat. br. 632
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

ne realizuje se

Nastava u oblaku

kat. br. 636
34 boda

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova

kat. br. 146
36 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Unapređivanje kompetencija zaposlenih za rad sa pripravnikom

kat. br. 646
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Upravljanje timovima

kat. br. 156
40 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

od 19. aprila

Neakreditovani seminari

Seminari – broj bodova

Kataloški broj – broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Osnove računarske pismenosti

26 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Osnove dobre komunikacije

28 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Mape uma u funkciji nastavnog procesa

25 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1800 dinara

zatvorena prijava

Virtualne ekskurzije

14 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1500 dinara

zatvorena prijava