Naredni termin seminara je od 1. oktobra

Prijava je otvorena do 29. septembra

K1 – Kompetencija za užu stručnu oblast

Kataloški broj i broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

kat. br. 343 - 30 bodova

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 784 - 32 boda

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 904 - 32 boda

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 291 - 36 bodova

3400 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 267 - 37 bodova

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 948 - 32 boda

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 355 - 30 bodova

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 298 - 32 boda

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 302 - 32 boda

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 273 - 37 bodova

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 838 - 32 boda

2900 dinara

Od 1. oktobra

K2 – Kompetencija za poučavanje i učenje

Kataloški broj i broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

kat. br. 415 - 36 bodova

3400 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 428 - 40 bodova

3400 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 433 - 32 boda

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 434 - 32 boda

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 527 - 38 bodova

3400 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 563 - 32 boda

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 848 - 36 bodova

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 581 - 36 bodova

3400 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 418 - 36 bodova

3400 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 420 - 37 bodova

3400 dinara

Od 1. oktobra

K3 – Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika

Kataloški broj i broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

K4 – Kompetencija za komunikaciju i saradnju

Kataloški broj i broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

kat. br. 627 - 32 boda

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 161 - 36 bodova

3400 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 630 - 32 boda

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 623 - 32 boda

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 632 - 32 boda

2900 dinara

kat. br. 636 - 34 boda

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 646 - 32 boda

2900 dinara

Od 1. oktobra

kat. br. 156 - 40 bodova

3400 dinara

Od 1. oktobra

Neakreditovani seminari

Kataloški broj i broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1800 dinara

Od 1. oktobra

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1500 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

Vrednovanje učenika – putokaz za razvoj i napredak

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

Od 1. oktobra

Kompetencija K1 – Kompetencija za užu stručnu oblast

Kataloški broj – broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Aktivno orijentisana nastava matematike

kat. br. 343
30 bodova


2900 dinara


otvorena prijava

Od 1. oktobra
Digitalni atlas

kat. br. 784
32 boda


2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Digitalni marketing u ekonomiji, ugostiteljstvu i turizmu

kat. br. 904
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Grupni rad i interdisciplinarnost sa primenom veb-alata

kat. br. 291
36 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Igroliko učenje putem računara

kat. br. 267
37 bodova

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Muzika uz pomoć računara

kat. br. 948
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Nastava engleskog jezika zasnovana na interdisciplinarnom pristupu

kat. br. 864
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Nastava matematike sa upotrebom IKT

kat. br. 355
30 bodova

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Osnove veb dizajna – kreativni način za razvoj učenika

kat. br. 298
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Programigranje – programiranje igre i igranje programiranjem

kat. br. 302
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika

kat. br. 273
37 bodova

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Tvorba reči u nastavi srpskog jezika

kat. br. 838
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Kompetencija K2 – Kompetencija za poučavanje i učenje

Kataloški broj – broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Blog, instagram i fejsbuk u nastavi

kat. br. 415
36 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Digitalne priče i bajke

kat. br. 428
40 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Dobra priprema za čas – uspešan čas

kat. br. 433
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Domaći zadatak u funkciji povećanja učeničkih postignuća

kat. br. 434
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

kat. br. 527
38 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Projektno orijentisana nastava u zelenim temama i multimediji

kat. br. 563
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Razvoj samoregulisanog učenja kroz nastavu srpskog jezika

kat. br. 848
36 bodova

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Testovi znanja – vodič za izradu i primenu

kat. br. 581
36 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Veb-alatima do interaktivne nastave

kat. br. 418
36 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Video lekcije – nastavna sredstva savremenog obrazovanja

kat. br. 420
37 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Kompetencija K3 – Kompetencija za podršku razvoja ličnosti deteta i učenika

Kataloški broj – broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Podrška učenicima sa problemima u školi i u domu učenika i njihovim roditeljima

kat. br. 59
36 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Primena projektnog planiranja u predškolskoj ustanovi kroz elemente integrisanog učenja

kat. br. 738
32 boda

3400 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Kompetencija K4 – Kompetencija za komunikaciju i saradnju

Kataloški broj – broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

E-portfolio – instrument za napredovanje i saradnju

kat. br. 627
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Humana škola – škola kao životna zajednica

kat. br. 161
36 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Internet učionica

kat. br. 630
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Jezička kultura na internetu

kat. br. 623
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Kreiranje i moderacija obuka

kat. br. 632
32 boda

2900 dinara

zatvorena prijava

Nastava u oblaku

kat. br. 636
34 boda

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova

kat. br. 146
36 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Unapređivanje kompetencija zaposlenih za rad sa pripravnikom

kat. br. 646
32 boda

2900 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Upravljanje timovima

kat. br. 156
40 bodova

3400 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra

Neakreditovani seminari

Seminar

Broj bodova

Cena seminara po učesniku

Prijava

Termin seminara

Osnove računarske pismenosti

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Osnove dobre komunikacije

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Mape uma u funkciji nastavnog procesa

24 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1800 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Virtualne ekskurzije

16 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

1500 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Ekskurzije kao obrazovni resurs

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

zatvorena prijava

Dobrobit deteta kroz odnose u fizičkoj sredini

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Eksperimenti u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Vodič kroz inkluzivno obrazovanje

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi

40 bodova – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Obrazovni svet kroz inovativne igre

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Upravljanje stresom na radnom mestu

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Digitalne tehnologije kao podrška dokumentovanju u vrtićima

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Prirodni vrtić

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Veb-alatima do formativne ocene

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Onlajn čas odeljenskog starešine

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Preduzetništvo u gimnazijama i stručnim školama

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Geogebra u nastavi

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Elektronska pedagoška dokumentacija

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Književne radionice

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Vrednovanje učenika – putokaz za razvoj i napredak

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Escape Classroom – univerzalna nastavna metoda

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra
Komunikacija vaspitača i roditelja – osnova dobre saradnje

32 boda – sertifikat za interno stručno usavršavanje

2100 dinara

otvorena prijava

Od 1. oktobra