Vodič za čas odeljenskog starešine

Kompetencija:

Nije akreditovan

Cena:

2500 dinara

Uverenje:

36 sati

Trajanje:

5 sedmica

Kome je namenjen seminar?

Nastavnicima razredne nastave
Nastavnicima predmetne nastave u osnovnim školama
Nastavnicima predmetne nastave u gimnazijama
Nastavnicima opšteobrazovnih i stručnih predmeta u srednjim stručnim školama
Nastavnicima izbornih i fakultativnih predmeta
Stručnim saradnicima u školi - psiholozima i pedagozima

Da li vi imate sličan problem?

Odeljenjsko starešinstvo je izazov u svakom smislu. Nebitno da li ste starešina prvi put ili vodite vašu n-tu generaciju po redu, svaki put dolazi do novih iskušenja. U svakodnevnom radu nailazimo na informacije o problemima u ponašanju učenika srednjih, a sve više i osnovih škola, češćoj pojavi nasilja, problemima u učenju i slabijem školskom uspehu. Smatramo da su upravo časovi odeljenjskog starešine ključna osnova za rad na rešavanju ovih problema.

Kako rešiti ovaj problem?

Ovim seminarom pomoći ćemo nastavnicima, učiteljima, vaspitačima, saradnicima i menadžmentu škole da pronađu rešenja za probleme koji nastanu u njihovom radu, da unaprede kvalitet časova odeljenjskog starešine, ojačaju/učvrste svoje samopouzdanje, entuzijazam i lično zadovoljstvo u radu sa odeljenjem, a pre svega pružićemo brojne praktične primere i modele na koje će nastavnici u svom radu moći da se oslone.

Teme na seminaru:

  1. Smernice za rad odeljenjskog starešine - Pravna regulativa i nepisana pravia koja se javljaju u radu odeljenjskog starešine, osnovna obeležja adolescencije, odnos odeljenjskog starešine i odeljenja, tipovi moći nastavničkog autoriteta;
  2. Klima u odeljenju - Elementi komunikacije i osnove uspešne komunikacije, sociometrijska tehnika, uzroci i mapiranje konflikata, metode za kreiranje povoljne klime u odeljenju;
  3. Učenje - Tehnike i faktori uspešnog učenja, koncept smislenog učenja, efikasna organizacija vremena i korisne tehnike za planiranje i organizaciju, metode za poboljšanje učenja kod učenika;
  4. Problemi u ponašanju učenika - Izostajanja učenika i nedisciplina na času, pojam i mehanizmi nastanka nasilja, metode za prevazilaženje problema u ponašanju, analiza situacija vezanih za problematično ponašanje učenika ili probleme u učenju i razmatranje načina za razrešenje;
  5. Pedagoške situacije. Završni rad. - Analiza različitih primera pedagoških problemskih situacija.

Autori/moderatori

Brankica Mihajlović Ilić

Iza sebe ima dvanaestogodišnje radno iskustvo u prosveti kao nastavnica psihologije i građanskog vaspitanja u tri srednje stručne škole u Boru i brojne edukacije u svrhu stručnog usavršavanja sebe kao nastavnika, prvenstveno iz oblasti komunikacije, aktivno orijentisane nastave, inovacija i upotrebe informacionih tehnologija u nastavi... Od 2012. godine aktivna članica udruženja nastavnika Obrazovno kreativni centar, angažovana prvenstveno kao kreatorka i moderatorka internet seminara za prosvetne radnike, a i pripadnike drugih profesija, prvenstveno iz oblasti komunikacije, ličnog razvoja, međuljudskih odnosa, prevencije nasilja i sl. U radu sa učenicima, radu u oblasti stručnog usavršavanja prosvetnih radnika i pre svega, razmeni iskustava sa koleginicima/kolegama širom Srbije i regiona, nalazi veliko zadovoljstvo. Psihologiju diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2006. godine.

Sonja Stamenković

Diplomirani ekonomista od 2002. godine. Nastavnik ekonomske grupe predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru od 2003. godine. Autor seminara i onlajn moderator u Obrazovno kreativnom centru od 2012. godine. Koautor priručnika "Vodič za rad u virtuelnom preduzeću - 155 pitanja i odgovora" za obrazovne profile finansijski administrator, poslovni administrator, komercijalista i službenik u osiguranju. Zagovornik celoživotnog učenja koje želi razviti i kod svojih učenika. Entuzijasta u radu, željna napredovanja...

Najčešća pitanja i odgovori

Šta ću ja u stvari znati nakon ovog seminara?

Nakon seminara znaćete pravnu regulativu koja se odnosi na rad odeljenjskog starešine. Osposobićete se za primenu različitih tehnika uspešnog građenja odnosa sa učenicima i upotrebu raznovrsnih oblika rada i metoda aktivne nastave u cilju stvaranja pozitivne klime u odeljenju. Svoj rad prilagodićete individualnim psihološkim karakteristikama učenika. Upoznaćete se sa efikasnim i svrsishodnim modelima reagovanja u najčešćim problemskim situacijama u odeljenju. Naučićete da podstičete motivaciju kod učenika za angažovanje u školi, odnosno na razvijanje sopstvenih konstruktivnih modela reagovanja.

Šta mi je od opreme potrebno za ovaj seminar?

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira ...). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Šta mi je potrebno od programa?

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla ...).

Da li je potrebno budem "majstor" za rad sa računarom da bih pohađao ovaj seminar?

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Da li seminar mogu pohađati i profesori razredne nastave ili vaspitači u vrtićima?

Većina tipičnih problema sa kojima se odeljenjske starešine susreću javlja se ili intenzivira u višim razredima osnovne škole i u srednjoj školi te se i veliki broj primera koji se obrađuju u okviru seminara tiče toga. Ipak, poznato je da se osnova za adekvatno funkcionisanje u kolektivu svakako stvara još u predškolskim grupama, a posebno nižim razredima osnovne škole, i sadržaj seminara je i te kako primenljiv i koristan i profesorima razredne nastave i vaspitačima. Štaviše, učešće profesora razredne nastave i vaspitača uvek oplemeni razmenu ideja i rad na kreiranju konkretnih idejnih rešenja posebnom kreativnom energijom i zavidnim metodološkim znanjem i iskustvom.