Kako razviti toleranciju kod učenika kroz nastavu građanskog vaspitanja?

Kataloški broj: 333
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

Seminar koji se bavi unapređenjem tolerancije kod učenika, razvijanja i prihvatanja različitosti, kao i učenjem adekvatnog reagovanja na netoleranciju.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen prvenstveno nastavnicima i stručnim saradnicima koji u svom programu imaju vaspitni rad sa učenicima a to znači i razvijanje tolerancije od najranijeg uzrasta, sa Nastavnicima razredne nastave

  • Nastavnicima građanskog vaspitanja.
  • Nastavnicima stručnih i opšteobrazovnih predmeta.
  • Stručnim saradnicima.
  • Odeljenjskim starešinama.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za pohađanje ovog semianra nije potrebno posebno predznanje ali je korisno osnovno snalaženje na računaru i internetu.

O seminaru

Kako je tolerancija važna demokratska vrednost ona se treba razvijati na svim časovima, u svakom segmentu obrazovanja i u svim uzrastima, ali časovi građanskog vaspitanja prema svom programu ima najviše mogućnosti. Seminar omogućava proširivanje znanja nastavnika o važnosti tolerancije, razumevanju uticaja otvorene i tolerantne zajednice na kvalitet obrazovanja i vaspitanja učenika i smanjenje nasilja. Kroz seminar se razvija osetljivost na pojavu netolerancije kao i identifikovanje oblika netolerantnog postupanja, razumevanje povezanosti različitih oblika nasilja sa neprihvatanjem različitosti i razvijanje lične odgovornosti i ispravno reagovanje u odgovoru na netoleranciju. 

Teme seminara

Tema 1 - Netolerancija i posledice netolerancije

U prvoj temi seminara upoznaćemo se sa pojmom tolerancije, oblicima I posledicama ispoljavanja netolerantnog ponašanja. Ova tema je rezevisana za razvijanje osetljivosti na neprihvatanje različitosti, na predrasude, diskriminaciju I nasilje.

Tema 2 - Tolerancija i saradnja

U okviru druge teme bavićemo se uticajem tolerantnog postupanja na otvoreno, zdravo, podsticajno okruženje mladih, razvojem kapaciteta učenika za stvaranje zdrave atmosfere u školi i široj zajednici kao i za rešavanjem problema i konflikata.

Ishodi seminara

Nakon završenog seminara očekuje se da ćete:

  • prepoznavati vezu između netolrancije, predrasuda, diskriminacije i nasilja,
  • razumeti pojam, problem, način ispoljavanja netolerancije,
  • razvijati kod učenika toleranciju i koristiti je pri rešavanju konflikata i razvijanje saradnje,
  • osnaživati tolerantno postupanje.

Autori seminara

Katerina Pajić

Katerina Strak

Diplomirani sociolog, nastavnik sociologije, ustava i prava građana, građanskog vaspitanja i saradnik OKC-a. Autor tri seminara akreditovana od strane Ministarstva prosvete. Ljubitelj učenja, podučavanja i usavršavanja.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Osim poznavanja osnovnog korišćenja računara i internet pretraživača, potrebno je imati slobodu da se na seminaru otvaraju dodatni materijali, klikne na svako dugme i ne plaši greške jer smo tu da na greškama učimo.

Nakon završetka seminara, moći ćete uvek da mu ponovo pristupite, pročitate materijale, podsetite se naučenog. Pored toga, moći ćete da preuzimate gotove materijale i radionice koje možete koristiti u neposrednom radu sa učenicima.

Seminar je namenjen pre svega nastavnicima građanskog vaspitanja jer program tog predmeta pruža najviše mogućnosti za rad na ovu temu. Osim toga, svi nastavnici mogu i treba da budu obučeni za razvijanje građanskog vaspitanja kod učenika a samim tim i za rad na razvijanju tolerancije.

Odluka o akreditaciji