U skladu sa članom 12 Zakona o Udruženjima („Službeni list RS“ br.51/09) na Osnivačkoj skupšitni  održanoj _________. godine u _______ usvojen je

STATUT UDRUŽENJA

„Obrazovno kreativni centar“

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje Obrazovno kreativni centar (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje nastavnika, učitelja, stručnih saradnika, pedagoga, ostalih prosvetnih radnika i građana, osnovano na nedoređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva i aktivnosti u oblasti obrazovanja, utvrđenih ovim Statutom, u skladu sa pozitivnim propisima.

Član 2.

Pun naziv udruženja je: Obrazovno kreativni centar

Skraćeni naziv udruženja je: Obrazovni centar

Naziv udruženja na engleskom jeziku je: Creative Educational Center

Član 3.

Sedište Udruženja je __________________________________

Udruženje će svoju delatnost ostvarivati na teritiriji Republike Srbije i na područjima međunarodne zajednice gde se ukaže prilika za ispunjavanje osnovnih ciljeva udruženja.

Član 4.

Udruženje ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proizilaze iz Ustava, Zakona i ovog Statuta.

Član 5.

Udruženje ima znak sledećeg izgleda: na beloj površini nalazi se naziv Obrazovno Kreativni centar i na sredini iznad teksta akademska kapa crne boje.

U skladu sa članom 2. Statuta na znaku Udruženja iz prethodnog stava ovog člana može se nalaziti umesto punog naziva i skraćeni naziv Udruženja, kao i naziv Udruženja na engleskom jeziku.

Član 6.

Udruženje ima pečat okruglog oblika, prečnika 30 mm na kojem je ispisano: Udruženje Obrazovno Kreativni Centar

Udruženje ima svoj tekući račun.

II CILJEVI I ZADACI

Član 7.

Ciljevi Udruženja su unapređenje obrazovanja i vaspitanja i podizanja svesti za kvalitenijim obrazovnim sistemom, kao i edukacija društva zasnovana na organizovanju stručnih aktivnosti, učestvovanja i samostalnim izrađivanjem projekata, razvoja interdisciplinarnosti u nastavi.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva  Udruženje će naročito:

 1. Vršiti osposobljavanje i usavršavanje nastavnika za planiranje, sprovođenje, analizu i ocenjivanje nastave orjentisane na delovanje,
 2. Razvijati metodske i socijalne sposobnosti i veštine nastavnika za rad u timu, neophodne za ostvarivanje ishoda obrazovanja učenika,
 3. Pružati usluge školama u vezi sa planiranjem i organizovanjem nastave, organizovanje timova u školi i interdisciplinarnost u nastavi,
 4. Izrađivati materijal, objavljivati publikacije  za potrebe edukacije, u skladu sa zakonom,
 5. Organizovati stručne skupove, savetovanja, seminare i druge stručne aktivnosti,
 6. Učestvovati u projektima i samostalno izrađivati projekte,
 7. Prikupljati i obrađivati informacije i podatke u oblasti obrazovanja radi održivog razvoja,
 8. Organizovati programe edukacije i kreativnih radionica za građanstvo
 9. Izdavati biltene i druge publikacije.

U svrhu ostvarivanja ciljeva Udruženje primenjuje odgovarajuće metode menadžmenta kvaliteta i osiguravanja kvaliteta.

Član 8.

Radi ostvarivanja zajedničkih interesa i ciljeva, kao i radi ostvarivanja zadataka  u Udruženju se donose pravilnici i poslovnici.

Član 9.

Udruženje može da sarađuje sa udruženjima i drugim institucijama u zemlji i inostranstvu u vezi sa pitanjima od zajedničkog interesa ili da učestvuje u takvim pitanjima, a da pri tome zadrži potpunu programsku i organizacionu samostalnost.

Udruženje može da sarađuje sa srednjim školama, višim školama i univerzitetima u zemlji i inostranstvu.

Član 10.

Odluku o povezivanju i o zaključivanju sporazuma iz Člana 9. ovog Statuta, kao i druge odluke u vezi sa navedenim sporazumom,  donosi Zastupnik udruženja.

III ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član 11.

Član Udruženja može biti svako fizičko ili pravno lice.

Članstvo u skladu sa stavom 1 stiče se danom donošenja Odluke koju Zastupnik udurženja donosi na osnovu pristupnice koju član pismenim putem dostavlja. Zastupnik udruženja zadražva pravo da ne odobri članstvo kandidatu.

Članstvo u skladu sa stavom 2 se stiče danom donošenja Odluke Zastupnika udruženja

Imena i prezimena članova se unose u Registar članova Udruženja, a u slučaju potrebe Udruženje će izdati potvrdu o upisu.

Član 12.

Prava članova su da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja
 2. neposredno učestuvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja
 3. bira i da bude biran u organe Udruženja,
 4. bude informisan o radu Udruženja i njegovih organa,
 5. bude informisan o finansijskom poslovanju Udruženja,
 6. daje predloge, mišljenja i primedbe na rad organa i da o zauzetom stavu bude obavešten,
 7. učestvuje u izvršavanju zadataka u radnim grupama

Obaveze i dužnosti članova su da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja,
 2. ispuni zadatke koje je preuzeo,
 3. blagovremeno informiše Udruženje o izmenama svoje i imejl adrese i adrese stanovanja.

Član 13.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 1. smrću člana,
 2. pismenom izjavom o istupanju člana,
 3. isključenjem i

Član, po odluci Zastupnika udruženja, može trajno ili vremenski ograničeno biti isključen iz Udruženja ukoliko je:

 1. povredio svoje obaveze utvrđene članstvom,
 2. ne izvršava zadatke u radnim grupama u kojima se angažovao,
 3. ne izveštava Zastupnika udruženja o svom angažovanju u radu u projektima, organizacijama koje preduzima kao član Udruženja,
 4. ukoliko svojim postupcima i vladanjem naruši ugled Udruženja, naškodi njegovim interesima ili deluje protiv njegovih ciljeva.

Vremensko ograničenje iz prethodnog stava ovog člana može trajati najduže 2 godine.

Odluka Zastupnika udruženja o isključenju člana stupa na snagu kada član dobije pismenu odluku o isključenju.

Pre donošenja Odluke, Zastupnik udruženja je dužan da omogući saslušanje člana o čijem se isključenju raspravlja.

Na Odluku o isključenju iz članstva, član Udruženja ima pravo podnošenja prigovora na Odluku, o čemu odlučuje Skupština Udruženja u roku od 8 dana od dana prijema Odluke o isključenju iz članstva iz stava 5 ovog člana. Prava člana miruju do trenutka donošenja odluke. Odluka Skupštine je konačna.

IV JAVNOST RADA

Član 14.

Rad udruženja je javan.

Udruženje je dužno da preduzme mere, kako bi se obezbedila javnost rada.

Članovi moraju biti stalno informisani o radu Udruženja, o odlukama i drugim aktima donetim u Udruženju.

U svrhu informisanja članova Udruženja, mogu se koristiti sredstva javnog informisanja, pisane informacije ili sopstvene publikacije.

V ORGANI UDRUŽENJA

Član 15.

Organi Udruženja su:

 1. Skupština Udruženja,
 2. Zastupnik Udruženja

SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Član 16.

Skupštinu sačinjavaju svi članovi udruženja.

Redovne sednice Skupštine se održavaju jednom godišnje i po potrebi u skladu sa Poslovnikom Skupštine.

Vanredna sednica Skupštine se mora sazvati ako predlog za njeno sazivanje, u pisanom obliku, podnese 2/3 članova udruženja i organi Udruženja.

Vanredna sednica Skupštine se mora održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.

Pozivi za Skupštinu se postavljaju na web sajt Udruženja, stručne električne publikacije i na posednju mejl adresu člana Udruženja koju je dostavio Udruženju dve nedelje pre održavanja Skupštine. Ovim se smatra da je uredno dostavljanje izvršeno.

Rad Skupštine (sazivanje, donošenje odluka, i druge aktivnosti) bliže je regulisan Poslovnikom o radu Skupštine koji predlaže Upravni odbor a usvaja Skupština.

Skupština donosi odluke prostom većinom glasova prisutnih članova.

Za odluke o izmenama i dopunama Statuta i odluku o prestanku rada Udruženja neophodno je da za istu glasa polovina plus jedan član, od ukupnog broja članova Uduženja.

Član 17.

Skupština obavlja sledeće poslove:

 1. donosi Statut Udruženja i odlučuje o njegovim izmenama i dopunama,
 2. donosi poslovnik o radu Skupštine,
 3. usvaja godišnji finansijcki izveštaj udruženja,
 4. donosi odluke o pravilniku o članarini
 5. odlučuje o statusnim promenama udruženja i promeni oblika Udruženja,
 6. odlučuje o udruživanju u saveze
 7. bira i opoziva Zastupnika udruženja,
 8. odlučuje o žalbama na odluke nižih organa,
 9. odlučuje o zahtevu za preispitavnje Odluke Zastupnika udruženja o prestanku članstva člana Udruženja isključenjem,
 10. odlučuje o drugim pitanjima koje joj se daju od strane Zastupnika udruženja na odlučivanje,
 11. odlučuje o prestanku Udruženja.

ZASUPNIK UDRUŽENJA

Član 18.

Zastupnik udruženja rukovodi radom Udruženja između sednica Skupštine.

Zastupnika udruženja bira i opoziva Skupština.

Član 19.

Rad Zastupnika udruženja (sazivanje, donošenje odluka, i druge aktivnosti) bliže je regulisan Poslovnikom o radu Zastupnika udruženja koji donosi Skupština.

Član 20.

Zastupnik udruženja obavlja sledeće poslove:

 1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja,
 2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja,
 3. poverava posebne poslove pojedinim članovima,
 4. donosi odluke o formiranju, radi ekonomičnosti rada, radnih tela, radnih grupa i drugih oblika organizovanja u Udruženja,
 5. utvrđuje predlog Statuta, i predloge izmena i dopuna Statuta,
 6. predlaže skupštini na usvajanje druga opšta akta Udruženja,
 7. donosi odluku o isključivanju iz članstva u Udruženju,
 8. određuje koja se dokumenta i podaci smatraju službenom i drugom poslovnom tajnom,
 9. donosi finansijcke odluke,
 10. priprema finansijski plan,
 11. u okviru raspoloživih finansijskih sredstava donosi odluku o prijemu i prestanku radnog odnosa zaposlenih lica u Udruženju.
 12. u okviru raspoloživih finansijskih sredstava uzima u zakup kancelarijske prostorije,
 13. donosi odluke o naknadi troškova u toku rada Udruženja
 14. u okviru finansijskog plana odlučuje o učešću u drugim pravnim licima,
 15. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o Udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak
 16. Neposredno sprovodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine
 17. Predsedava skupštinom Udruženja,
 18. odlučuje o drugim pitanjima od značaja za Udruženje i njegove aktivnosti

VI SREDSTVA UDRUŽENJA

Član 21.

Udruženje pribavlja sredstva:

 1. iz članarine,
 2. dobrovoljnih priloga,
 3. sponzorstvima i donatorstvom,
 4. poklonima
 5. finansijskim subvencijama.
 6. izradom i učešćem u domaćim i inostranim projektima,
 7. učestvovanjem u drugim organizacijama
 8. prihodi od reklama

Član 22.

Udruženje svoje ciljeve ostvaruje i kroz pretežnu delatnost: Pomoćne obrazovne delatnosti (šifra delatnosti: 8560) ali i kroz druge delatnosti u skladu sa Zakonom.

Udruženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Član 23.

Udruženje može pribavljati sredstva obavljajući i sledeće delatnosti:

 1. kotizacija za seminare i druge oblike organizovanja skupova, kongresa
 2. izradom materijala njihovom prodajom kao i udelom od licenci,
 3. pružanjem usluga (organizacija timova, organizacija nastave, interdisciplinarne aktivnosti),
 4. izradom i učešćem u domaćim i inostranim projektima,
 5. učestvovanjem u drugim orgaizacijama u oblasti stručnog obrazovanja.
 6. drugih obrazovnih aktivnosti,

Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

VII PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član. 24.

Udruženje prestaje sa radom odlukokom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva, kao i u drugim slučajevima predviđenih Zakonom o udruženjima. U slučaju prestanka rada imovina Udruženja preneće se na „Likovni klub Mozaik“ Bor.

VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član  25.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

Izmene i dopune Statuta vršiće se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Inicijativu za izmene i dopune Statuta mogu dati Skupština, Zastupnik udruženja ili 2/3 članova.

Predlog za izmenu i dopunu Statuta može dati Zastupnik udruženja.

Član 26.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredebe Zakona o udruženjima.

Predsedavajući skupštine Udruženja _______________________