Cene izrade sadržaja za onlajn kurseve

Postavljanje sistema za onlajn učenje je polovina posla. Druga polovina, možda i važnija, je kreiranje onlajn kurseva/predmeta/seminara. Ovo je posao za autore i instrukcione dizajnere (eksperti koji na onlajn sistem postavljaju sadržaj koji autori zamisle i naprave). Mi nudimo i uslugu instrukcionog dizajna sadržaja onlajn obuka.

Ova usluga se zasniva na tome da autor onlajn kursa osmisli i napiše (otkuca) sadržaj koji želi da postavi na onlajn sistem. Ovaj sadržaj je najčešće kreiran u nekom programu za obradu teksta (MS Word, Google document … ) i eventualno je praćen predlozima fotografija, slika, šema, grafikona. Ovaj sadržaj instrukcioni dizajner konvertuje u sadržaj za onlajn učenje i postavlja ga na LMS. 

Cena ove usluge je 8000 dinara po radnom satu.

Da biste mogli da steknete utisak koliko je vremena potrebno da se napravi jedna onlajn lekcija i postavi na sistem za učenje, daćemo primer sadržaja koji je napravio autor i kako taj sadržaj može da izgleda kada se postavi kao lekcija na LMS sistemu za učenje.

Ispod je materijal autora u PDF-u, a ispod toga jedna lekcija napravljena od ovog sadržaja za 1 sat. 

Autorski materijal dat u programu za obradu teksta

Isti sadržaj na sistemu za učenje

Kao i za nastavnički e-portfolio, postoji slična podela i kada su učenički portfoliji u pitanju. U nastavku pogledajte koji su.

U odnosu na sadržaj, e-portfolije možemo podeliti u sledeće grupe:

 1. Portfolio za procenu znanja – sadrži radove na zadatu temu koje nastavnik pregleda, ocenjuje i komentariše. Ovaj portfolio oslikava stepen usvojenosti stečenih znanja učenika iz određenih nastavnih oblasti.
 2. Prezentacijski portfolio – u ovom portfoliju učenik bira radove kojima će da predstavi sebe i svoja najveća postignuća iz različitih oblasti. To je vlastiti si-vi učenika.
 3. Razvojni portfolio – sadrži ciljeve pojedinca, dokaze o postizanju tih ciljeva ili dokaze koji upućuju da će ciljevi biti postignuti.
 4. Portfolio sa osvrtima –  svrha ovog e-portfolija su samoprocena i evaluacija. U njemu učenik predstavlja svoja postignuća i njihovu vezu sa ciljevima učenja koje je sam zadao. Dakle, u ovom portfoliju nalaze se osvrti vlasnika na pojedine teme ili kompetencije.

U predškolskim ustanovama i osnovnim školama sadržaj učeničkog e-portfolija predstavlja sintezu sadržaja iz sve četiri grupe e-portfolija.  O oblastima koje će se naći u e-portfoliju, nastavnik se dogovara sa učenicima.

Šta sve može da sadrži učenički portfolio i koje se oblasti u njemu mogu naći, pogledajte na sledećim interaktivnim slikama. Da biste pročitali detaljnije, kliknite na plusiće (znak +).

Primer sadržaja 1

 

Primer sadržaja 2

 

E-portfolio je „živ“ dokument. Kao što se svaki pojedinac razvija i napreduje u svojoj profesiji/učenju, tako se menja i razvija i e-portfolio. U predškolskim ustanovama i mlađim razredima osnovne škole sadržaj portfolija će u većoj meri predlagati vaspitači i učitelji. Nakon osposobljavanja učenika za samostalno upravljanje sopstvenim e-portfolijom, sadržaji će se menjati u skladu sa potrebama i interesovanjima samog učenika.  

Prilikom samostalnog kreiranja e-portfolija, moguće je da će učenici nailaziti na izvesne prepreke. Pre nego što učenici samostalno počnu sa izradom bilo koje vrste e-portfolija, potrebno je: 

 • uputiti ih u pojam i svrhu e-portfolija (šta je to, čemu služi, kako može da im bude od koristi);
 • objasniti način izrade (oflajn ili onlajn);
 • objasniti koje su prednosti za vlasnika portfolija (kako im može koristiti tokom školovanja, ali i nakon školovanja);
 • objasniti šta očekujete od njih (učenici će možda imati poteškoće da shvate da je potrebno da promisle o svom radu, pa je dobro objasniti im koji su kriterijumi za procenu, ukoliko koristite portfolio u svrhu procene);
 • navesti dobar primer (kao pomoć učenicima, napravite svoj e-portfolio i pokažite ga učenicima);
 • ukazati im na vršnjačko učenje (omogućite i podstaknite učenike da međusobno podele svoje portfolije i jedni drugima daju savete i kritike);
 • nagraditi (održavanje i sastavljanje portfolija od strane učenika zahteva vreme i posvećenost, tako da je dobro ovu aktivnost dodatno nagraditi).

Pred vama se nalazi kratka interaktivna vežba koja se ne ocenjuje i prikazuje neke prednosti i izazove kreiranja učeničkog e-portfolija, od strane učenika. Vežba je laka i zato uživajte!

Način rada:

Nakon što pročitate zadatak, kliknite na dugme OK kako biste započeli rad na vežbi. Potrebno je da pravougaonike sa tekstom koji se pojavljuju, prevučete u odgovarajuće polje. Kada završite sve, kliknite na plavu ikonicu u donjem desnom uglu kako biste proverili tačnost svojih odgovora. Tačne odgovore predstavljaju zeleni, a netačne crveni pravougaonici. Ukoliko želite još jednom da rešite ovu vežbu, ponovo učitajte ovu stranicu.