Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

Kataloški broj: 456
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

* Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Osnažite svoje kompetencije za kontinuirano ocenjivanje raznovrsnim metodama uz obezbeđivanje objektivnosti, valjanosti i podsticanje učenja i razvoja vaših učenika.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen svim nastavnicima i stručnim saradnicima u osnovnim i srednjim školama koji žele da steknu ili obnove, preispitaju i obogate svoja dosadašanja saznanja i iskustva u pogledu procenjivanja i vrednovanja postignuća.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Od polaznika očekujemo da poznaju pedagoške i didaktičke osnove obrazovno-vaspitnog rada u školi: uzrasno-razvojne karakteristike; didaktičko-metodičku organizaciju nastave i učenja. Očekujemo da su polaznici imali sopstvena iskustva ocenjivanja koja žele da podele sa drugima, da diskutuju o njima ili postavljaju pitanja na forumima.

Od tehničkih predznanja je dovoljno poznavati rad na internetu i rad na sistemu elektronske pošte.

O seminaru

Bez obzira na to koliko su nastavnici iskusni u svom poslu, ocenjivanje je mahom najmanje omiljen deo nastavničkih aktivnosti i podrazumeva često preispitivanje. Upravo iz tih razloga, želeli smo da kreiramo seminar koji će pružiti jedan obuhvatan pogled na proces procenjivanja i vrednovanja postignuća, da se osvrnemo na probleme u praksi, razmotrimo raznovrsne metode ocenjivanja, podsetimo na ulogu ocenjivanja u podsticanju učenja i razvoja učenika i, nadamo se, bar malo doprinesemo da ovaj često prilično stresan zadatak nastavnika bude olakšan.

Teme seminara

Tema 1 - Pravne i psihološke osnove ocenjivanja. Metode praćenja i procenjivanja obrazovnih postignuća

Cilj ove teme je upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz oblasti ocenjivanja, značenjem i funkcijom ocenjivanja, vrstama, načinom i postupkom ocenjivanja. Želja nam je da ukažemo na značaj poštovanja principa ocenjivanja, na važnost zaključne ocene i adekvatnog obaveštavanja učenika. Na interesantan način, daćemo i predloge rešenja svakodnevnih problema u nastavnoj praksi.

Predstavićemo vam karakteristike, funkciju i načine primene raznovrsnih metoda ocenjivanja znanja. Bićete u prilici da, kroz nekoliko vežbi i sami procenjujete, uočavate kriterijume procene, prednosti i ograničenja nekih metoda ocenjivanja.

Osim toga, razmotrićemo načine na koji neke važne psihološke odlike i procesi, kako nastavnika tako i učenika, utiču na sam proces ocenjivanja.

Tema 2 - Objektivnost i valjanost ocenjivanja orijentisanog na ishode i kriterijume. Kontinuitet u ocenjivanju

U okviru ove teme razmotrićemo faktore koji utiču na objektivnost procesa ocenjivanja, metrijske karakteristika ocene, značaja kriterijuma ocenjivanja i princip ocenjivanja usmerenog na ishode. Tokom teme biće prilike da vežbamo kreiranje ishoda koji će nam pomoći da preciziramo naša očekivanja od učenika.

Bavićemo se postizanjem kontinuiteta i planskog pristupa proceni postignuća učenika, kao i motivacijom učenika kao jednim od najvažnijih uslova učeničkih postignuća.

Ishodi seminara

Nakon završenog seminara poznavaćete oblike, postupak i način ocenjivanja.

Umećete da:

  • sprovedete glavne prinicipe ocenjivanja u nastavnoj praksi i izvedete način i postupak ocenjivanja u skladu sa pravilnikom,
  • uočite prednosti i ograničenja različitih metoda ocenjivanja i primenite različite metode procene postignuća na način koji omogućava njihov najveći efekat na učenje i razvoj učenika,
  • definišete jasne kriterijume ocenjivanja,
  • dajete potpunu povratnu informaciju učenicima o njihovom zalaganju i učite učenike da procenjuju svoje postignuće,
  • prepoznate i razumete delovanje psiholoških faktora tokom ocenjivanja,
  • izrađujete plan ocenjivanja kao osnovu kontinuiranog i objektivnog praćenja i vrednovanja.

Ublažiće se stepen subjektivnosti i greške prilikom ocenjivanja, a povećati sigurnost i samopouzdanje pri ocenjivanju.

Autori seminara

Nataša Džaković

Nešto više od dvadeset godina rada u srednjoj školi usmerilo je ka izazovima kao što su: tehnike savetodavnog rada, metode aktivne nastave, primena savremenih tehnologija u nastavi, razvijanje podsticajne sredine za razvoj učenika kroz jačanje aktivnosti karijernog vođenja i dr.

Rad na izradi i moderaciji seminara u okviru OKC-a, omogućio joj je bolji uvid u obrazovne potrebe nastavnika i veliko zadovoljstvo zbog kontinuiranog unapređenja sopstvenih znanja i veština.

Brankica Mihajlović

Brankica Mihajlović Ilić

Prilično bogato iskustvo u oblasti prosvete stekla kao nastavnica psihologije i građanskog vaspitanja u tri srednje stručne škole u Boru. Rad sa učenicima, a već više godina i rad u oblasti stručnog usavršavanja prosvetnih radnika i, pre svega, razmena iskustava sa koleginicima/kolegama širom Srbije i regiona, za nju predstavlja veliko zadovljstvo.

U Obrazovno kreativnom centru je od 2011. godine. Autorka je i moderatorka tri akreditovana seminara za nastavnike.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Naš seminar je jednako namenjen učesnicima koji su se tek zaposlili u prosveti, kao i onima sa već bogatim iskustvom. Iskreno verujemo da svaki nastavnik i stručni saradnik može imati koristi od našeg seminara. Ukoliko ste tek na početku svoje karijere u oblasti prosvete, seminar će vam u mnogome olakšati savladavanje osnovne pravne regulative, ali i omogućiti da na samom početku ovladate raznovrsnim metodama ocenjivanja, imate u vidu sve značajne faktore koji utiču na kvalitet ocenjivanja i svoju veštinu procene i vrednovanja postignuća počnete da gradite na stabilnoj osnovi, a uz pomoć veoma konkretnih primera, saveta i materijala koje ćete na seminaru dobiti i koji će vam olakšati rad.

Upravo sveobuhvatan pogled na ocenjivanje, kao i stavljanje akcenta na raznovrsnost metoda, ali i jasne kriterijume i ishode ocenjivanja čini ovaj seminar korisnim svima koji na neki način vrše procenjivanje i vrednovanje postignuća, bez obzira na to da li radite sa jednim ili grupom učenika i da li ocenjujete opisno i/ili brojčano.

Seminar nije namenjen samo nastavnicima koji su nekada naišli na problem u ocenjivanju. Kontinuirana razmena stavova, razmišljanja i primera dobre prakse među polaznicima, omogućava i nastavnicima koji se odlično snalaze u ovoj oblasti da unaprede svoje znanje novim tehnikama ocenjivanja ili da sagledaju ovu oblast na drugačiji način.

Ovaj seminar pre svega podrazumeva jedan veoma obuhvatan i temeljan pristup procesu ocenjivanja koji je zasnovan na mnoštvu raznovrsnih teoretskih i interaktivnih lekcija i vežbi, brojnim praktičnim primerima i analitičnim prikazima problema iz ove oblasti koji su u praksi najčešći. Osim toga, značajan deo seminara je posvećen obrazovnim ishodima i planiranju ocenjivanja, kao i razmatranju psihološke osnove procesa ocenjivanja zahvaljujući čemu će stepen razumevanja pozicije učenika i nastavnika biti znatno povećan, a vladanje procesom ocenjivanja unapređeno. Pristupom koji podrazumeva aktivno učešće u radu na seminaru se, pre svega, stiču veštine primene raznovrsnih tehnika i metoda koje se u našoj nastavi ređe koriste zato što su nastavnicima nepoznate. Seminar se bavi problemima o kojima se vrlo često ne govori javno, ali se nastavnici sa njima suočavaju u praksi, kao što su: kako oceniti učenika koji je često odsutan, kako oceniti rad grupe, a da se niko ne naljuti, kako vratiti oceni njenu motivacionu ulogu itd.; i predlaže određena rešenja.

Na ovom seminaru usavršićete vaše digitalne veštine. Podsetićete se oblika, postupaka i načina ocenjivanja i bićete spremniji za upotrebu raznovrsnih oblika ocenjivanja znanja sa krajnjim ciljem podučavanja i motivisanja učenika. Bićete osposobljeni da formirate kriterijume ocenjivanja za svaku ocenu na skali od 1 do 5 i pripremljeni za davanje potpune povratne informacije učenicima o njihovom zalaganju i podsticanje učenika da samostalno procenjuju svoje postignuće. Ocenjivaćete u skladu sa Pravilnikom o ocenjivanju i planom ocenjivanja. Bićete osposobljeni da izrađujete plan ocenjivanja kao osnovu kontinuiranog i objektivnog praćenja i vrednovanja. Upoznavanjem metrijskih karakteristika ocene ćete smanjiti stepen subjektivnost i mogućnost grešaka prilikom ocenjivanja, a povećati sigurnost, samopouzdanje i stepen zadovoljstva pri ocenjivanju.

Aktivno učešće na seminaru, omogućiće vam da proširite opseg tehnika koje primenjujete u ocenjivanju, da adekvatno procenite koju tehniku kada treba upotrebiti sa aspekta efikasnosti procene i da napravite plan ocenjivanja koji kontinuirano možete da unapređujete.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop svejedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Odluka o akreditaciji