Organizacija i evaluacija rada obrazovno-vaspitnih ustanova

Kataloški broj: 651
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

Seminar iz menadžmenta u obrazovanju na kojem ćete steći potrebna znanja da efikasno organizujete rad, sprovodite kontrolu i evaluaciju rada obrazovno-vaspitne ustanove.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen direktorima, stručnim saradnicima, nastavnicima, učiteljima, vaspitačima i svima koji rade u obrazovno-vaspitnim ustanovama, a žele da steknu osnovna znanja o menadžmentu u obrazovanju.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Od polaznika očekujemo da poznaju pedagoške i didaktičke osnove obrazovno-vaspitnog rada u ustanovi.

Očekuje se da polaznici poseduju osnovna znanja iz oblasti rukovođenja i organizacije rada obrazovno-vaspitne ustanove.

Očekuje se da polaznici poznaju rad na računaru, internetu i da znaju da koriste elektronsku poštu i elektronske materijale i izvore.

O seminaru

Nakon dvadesetogodišnjeg iskustva rada u prosveti i završenih master studija menadžmenta, želela sam da istražim koliko su osnove menadžmenta primenljive i u obrazovanju kao prvenstveno neprofitnoj oblasti. Uvidela sam da je menadžment u obrazovanju neistražena oblast kojoj vredi posvetiti pažnju sa teorijskog, ali još više sa praktičnog stanovišta razmišljati o problemima sa kojima se suočavaju osobe koje rade na svim nivoima obrazovanja. Tako je nastala ideja da napravim seminar koji će pomoći svim osobama koje se bave nekom vrstom upravljanja ,organizovanja, kontrole i evaluacije rada obrazovno-vaspitnih institucija da savladaju osnove menadžmenta u obrazovanju. Seminar postepeno uvodi teorijske osnove uz mnoštvo primera osmišljenih za lakše razumevanje pojmova, kao i praktičnih sadržaja u kojima polaznici seminara učestvuju da bi i sami pokušali da reše neke od izazova sa kojima se suočavaju osobe na rukovodećim mestima u obrazovanju.

Teme seminara

Tema 1 - Organizovanje i vođenje obrazovno-vaspitnih ustanova

U prvoj temi ćemo se upoznati sa osnovnim pojmovima i karakteristikama dobre organizacije rada obrazovno-vaspitne ustanove i različitim stilovima vođenja ustanove. Pojmove ćete usvojiti uz pomoć praktičnih primera, a uvežbati ih putem inteaktivnih vežbi u okviru svake lekcije.

Tema 2 - Kontrola i evaluacija obrazovno-vaspitnih ustanova

U drugoj temi ćemo se baviti kontrolom i evaluacijom različitih aspekata rada obrazovno-vaspitnih institucija kao što su kontrola kvaliteta, timovi u funkciji kontrole rada, alatkama i tehnikama kontrole kvaliteta, uporednom analizom i evaluacijom rada. Takođe ćete kroz mnoštvo primera i interaktivnih vežbi u okviru lekcija naučiti kako da kontrolišete kvalitet rada vaše obrazovno-vaspitne ustanove, vodeći računa o njenim potrebama, osobenostima i specifičnom kontekstu u kom funkcioniše.

Ishodi seminara

Očekuje se da će polaznici  na kraju obuke biti osposobljeni da:

  • uspešno rukovode radom obrazovne institucije,
  • konstantno kontrolišu rad obrazovne institucije,
  • da periodično sprovode evaluaciju rada obrazovne institucije,
  • osmisle akcione planove za poboljšanje kvaliteta rada obrazovno-vaspitne institucije.

Autori seminara

Dragana Vujković Bukvin

Dragana je profesor engleskog jezika i književnosti, master filolog opšte lingvistike i master međunarodnog poslovanja i menadžmenta. Zaposlena je kao nastavnik engleskog jezika u Gimnaziji „Svetozar Marković“ u Novom Sadu, radi kao honorarni saradnik za pripremu za Kembridž ispite u Centru za jezike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Ima desetogodišnje iskustvo u različitim onlajn poslovima od predavanja do pisanja i uređivanja sadržaja. Poseduje i dvadesetogodišnje iskustvo vođenja sopstvene škole stranih jezika, a u poslednjih 5 godina i male porodične fime. Dragana je autor i moderator dva akreditovana seminara od strane Ministarstva prosvete i oba realizuje pod okriljem OKC-a.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Nakon ovog seminara znaćete na bolji i efikasniji načina da rukovodite, kontrolišete i sprovodite evaluaciju kvaliteta rada svoje obrazovno-vaspitne ustanove, jer će vam na osnovu primera i praktičnog rada na seminaru biti jasno kako da svoje ideje realizujete u konkretnoj situaciji i specifičnom kontekstu u kom funkcioniše vaša ustanova.

Za ovaj seminar potreban vam je računar i internet konekcija.

Potreban vam je ofis, internet pretraživač.

Nije potrebno da imate napredna znanja rada na računaru, već samo da poznajete osnove rada u ofisu i  na internetu.

Potrebno je da poznajete pedagoške i didaktičke osnove obrazovno-vaspitnog rada u ustanovi i da imate osnovna znanja iz oblasti rukovođenja i organizacije rada obrazovno-vaspitne ustanove.

Odluka o akreditaciji