Osnove dobre komunikacije – pozitivni efekti na učenike/decu i zaposlene u vaspitno-obrazovnim ustanovama

Kataloški broj: 121
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

Na ovom seminaru ćete naučiti kako se, jasnom komunikacijom, postiže razumevanje među
ljudima i kako se to može usmeriti na razvoj saradničke klime u kolektivu.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar Osnove dobre komunikacije namenjen je onima koji žele da unaprede komunikacijske veštine i grade saradničku klimu u kolektivu. Nastavnicima, stručnim saradnicima i vaspitačima, znanja stečena na seminaru pomoći će da: adekvatno i na vreme reaguju, da se zauzimaju za sebe štiteći svoja prava ne ugrožavajući prava drugih. Da pojednostavimo, ovo je za sve koji žele:

 • Viši nivo sigurnosti i samopouzdanja u komunikaciji.
 • Adekvatno reagovanje na kontekst događaja.
 • Manje stresa – više energije za efikasna rešenja.
 • Uspešno upravljanje tokom razgovora.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za ovaj seminar nisu potrebna posebna predznanja. Dovoljna je motivacija je. Sve što treba naučićete u kontaktu sa sadržajem saminara.

U tehničkom pogledu dovoljno je da koristite bar jedan internet pretraživač, ako poznajete osnove rada na računaru sve imate. Ako nešto ne poznajete, naučićete na seminaru dobrodošli ste.

O seminaru

Dobra komunikacija podrazumeva zauzimanje za sebe ne ugrožavajući prava druge osobe. To je centralna tema ovog seminara, obrađuje se usvajanjem i primenom asertivnih tehnika. Ideja za seminar je nastala iz prepoznavanja potrebe za komunikacijskim veštinama koje su neophodne u svakodnevnom radu sa decom i učenicima.

Sve što mi je trebalo, a nisam pronašla na jednom mestu, prikupljala sam: izučavajući literaturu, pohađajući tematske obuke i treninge da bih na kraju sistematizovala i formirala čvrstu osnovu koja čini polaznu bazu za nadgradnju i razvoj drugih psihosocijalnih veština.

Teme seminara

Tema 1 - Modeli ponašanja u komunikaciji

U ovoj temi krećemo od uvoda u osnovne pojmove o komunikaciji: definicija, funkcija, svrha.

Zatim, prelazimo na tok komunikacijskog procesa i ulogu šumova.

Zatim radimo na upoznavanju stilova komunikacije: njihovih karakteristika i razlika stilova u načinu reagovanja na impulse iz spoljašnje sredine.

Tema 2 - Tehnike uspešne komunikacije

U drugoj temi učimo tehnike potrebne za nenasilan govor i njihovu primenu u svakodnevnom ophođenju.

 • Uvežbavanje veština slušanja, tehnika aktivnog slušanja, plasiranja Ja-poruke, vođenje razgovora tehnikom postavljanja pitanja i razvoj Ja-govora.
 • Veštine i tehnike potrebne za asertivno ophođenje. Značaj pružanja empatije, veštine slušanja koje su uslov za razvoj aktivnog slušanja te posledično postizanje razumevanja, poverenja i saradnje.

Tema 3 - Nenasilan govor - kruna asertivnosti

Primenjujemo nenasilan govor i podstičemo saradnju u maniru asertivnog modela ponašanja

Poslednju temu zaokružujemo usvajanjem osnovnih asertivnih tehnika i taktičkom komunikacijom uz primenu svih tehnika koje smo naučili.  

Zatvaramo krug, razvili smo čvrst stav usvojivši ideju i osnove za adekvatno reagovanje na impulse iz spoljašnje sredine, stekavši time snagu vršenja uticaja na raspoloženje u našem okruženju i podsticaj saradništva. Ponavljamo i vežbamo naučeno.

Tema 2 - Tehnike uspešne komunikacije

U drugoj temi učimo tehnike potrebne za nenasilan govor i njihovu primenu u svakodnevnom ophođenju.

 • Uvežbavanje veština slušanja, tehnika aktivnog slušanja, plasiranja Ja-poruke, vođenje razgovora tehnikom postavljanja pitanja i razvoj Ja-govora.
 • Veštine i tehnike potrebne za asertivno ophođenje. Značaj pružanja empatije, veštine slušanja koje su uslov za razvoj aktivnog slušanja te posledično postizanje razumevanja, poverenja i saradnje.

Ishodi seminara

Po završetku seminara polaznici će biti osposobljeni da:

 • efikasno vode razgovor i sprovode pozitivne promene sarađujući sa okruženjem,
 • blagovremeno prepoznaju naznake nasilja i adekvatno reaguju u cilju sprečavanja razvoja nasilne komunikacije u ustanovi,
 • prepoznaju stilove komunikacije i reaguju u skladu sa asertivnim pravima,
 • aktivno slušaju u cilju prepoznavanja potrebe za emotivnom podrškom učenicima/deci,
 • pokazuju empatiju i podstiču njen razvoj kod učenika/dece,
 • Ja-govorom grade poverenje i odnos tolerancije,
 • asertivnom komunicijom motivišu i kreiraju pozitivnu perspektivu za učenje,
 • asertivnim stilom šalju sliku osobe od poverenja.

Autori seminara

Ranka Hrvaćanin

Ranka Hrvaćanin

Ranka Hrvaćanin je fotograf, zaposlena u Školi za dizajn u Beogradu. Od 2019. sarađuje sa Obrazovno kreativnim centrom kao autor i moderator seminara Osnove dobre komunikacije.

Funkcija fotografije je identična sa funkcijom komunikacije, tako da je bilo prirodno da se Ranka razvija šireći interesovanja i znanja u oblasti komunikacije.

U Školi je koordinator Tima za razvijanje sposobnosti za rešavanje problema, komunikaciju i timski rad.

Pored pedagoškog rada održala je desetine radionica, predavanja i obuka iz oblasti komunikacije udruženjima i preduzetnicima. U periodu jul-avgust 2022. bila je angažovana kao savetnik za informisanje i edukaciju na projektima asocijacije Koncepti za život.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Iste dileme su proizvele ovu obuku. To je cela naša energija (ideologija, pojava, reputacija, uspesi) koja se oseća u  poruci koju šaljemo, odnosno kako je šaljemo (način prezentovanja).  Naši slušaoci,posebno deca, sve čuju/osećaju. Ukratko, asertivnost nas jača u odnosu na iznenadna pitanja i nesmotrene odgovore (npr. razgovori i predlozi u  gužvi na hodniku, u prolazu, na malom odmoru i sl.)

Agresivni, u najvećem broju primera, nemaju zlu nameru koliko imaju neizgrađen stil. Jednostavno ne znaju drugačije. Ostaje nam da odlučimo usavršavanje komunikacijskih veština, a najbolji efekat po kolektiv je da svi zajedno prođu obuku, posle koje nastavljaju uvežbavanje tehnika koje su upoznali u cilju izgradnje saradničke klime.

Pomoći će vam ako nastavite uvežbavanje i korišćenje ovih tehnika posle seminara.

To otvara i pitanja iz drugih oblasti, ipak, jeste primer favorizovanja pasivnog stila. Možda je to bilo poželjno u prošlim vremenima uz metode koje se napoštaju. Danas se pasivne reakcije ne smatraju adekvatnim odgovorom iz razloga što stvaraju uslove za kasnije konfrontacije.

Sa svima asertivno, tako smirujete uzavrele strasti. Kad se obraćate mirnim tonom i deca zastanu. Kod nastavnika jasnog stava i kriterijuma manje je agresivnih ispada od strane dece. Budite primer sklada i sigurnosti – slediće vas.

Biće o ovom mnogo reči u lekcijama. Ukratko, asertivnost je relativno nov termin u psihološkoj literaturi (engl. assertive= uporan, samosvestan, samopouzdan). Definiše se kao zauzimanje za lična prava i izražavanje misli, osećanja i stavova na direktan, iskren, umeren način, uz poštovanje drugih, ne ugrožavajući njihova prava. Asertivnost je dakle povezana sa adekvatnim socijalnim ponašanjem u različitim situacijama, u smislu izražavanja socijalno prihvatljivog ponašanja bez straha i ljutnje (bez očekivanja da će uvek biti po našem). Može se reći da se smatra aspektom socijalne i emocionalne inteligencije.

Što ne bi bili uspešni sa manje utroška energije? Želite li ostati sveži na kraju dana, posle časova ili do kraja karijere? Šta mislite što se najbolji govornici pripremaju za nastupe? Dočekajmo pritiske spremno. Svaki naš čas je javni nastup.

Psihosocijalne veštine podrazumevaju sve veštine.

Komunikacijske veštine su osnovne ( sadržane su u složenim veštinama); zatim veštine upravljanja timovima, menadžerske veštine, veštine liderstva, veštine postavljanja ciljeva, rešavanje konflikta, donošenje odluka, pregovori…

Primeri radova sa seminara

Odluka o akreditaciji