Priprema za čas zasnovana na ishodima

Kataloški broj: 698
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

Poboljšajte svoje umeće planiranja i pripremanja nastave zasnovane na ishodima učenja kao nosioca kvaliteta inovativnih modela obrazovnog procesa.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen svim nastavnicima i stručnim saradnicima u osnovnim i srednjim školama koji žele da steknu ili obnove, preispitaju i obogate saznanja o kreiranju pripreme za čas koja je usmerena na ishode nastave i učenja.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Od polaznika očekujemo da poznaju pedagoške i didaktičke osnove obrazovno-vaspitnog rada u školi: uzrasno-razvojne karakteristike; didaktičko-metodičku organizaciju nastave i učenja. Očekujemo da su polaznici imali sopstvena iskustva u vezi sa kreiranjem pripreme/scenaria za čas i realizacije iste koja žele da podele sa drugima, da diskutuju o njima ili postavljaju pitanja na forumima.

Od tehničkih predznanja je dovoljno poznavati rad na internetu i rad na sistemu elektronske pošte.

O seminaru

Nekoliko godina unazad sve se više uočava potreba da se planiraju ciljevi, a ne lekcije i da se u planiranju usmerimo na aktivnosti učenika. Mišljenja smo da edukaciju nastavnika treba zasnivati na savremenim saznanjima o procesu učenja i nastave i unapređivanju didaktičkih veština i otud ideja da kreiramo ovakav seminar i razmotrimo drugačiji pristup planiranju nastave u odnosu na izradu tradicionalne, klasične pripreme za čas. Ishodi učenja su ono što nastavnika jasno usmerava ka izboru adekvatnih aktivnosti i savremenih metoda rada sa ciljem da se kognitivne operacije učenika angažuju u procesu učenja na samom času i stoga je važno da pripremanje nastave bude vođeno time.

Seminar omogućava upoznavanje nastavnika sa ishodima, na način koji će im olakšati rad sa novim nastavnim programima. Pored osavremenjenih sadržaja vezanih za realizacjiu nastavnog procesa, na seminaru smo dali puno primera iz prakse da bismo omogućili izbor i realizaciju adekvatnih učeničkih aktivnosti na času, kojima se postižu planirani ishodi. Cilj seminara je da omogući efikasno planiranje rada koje ne oduzima mnogo vremena nastavniku već mu pomaže da se usmeri na rad sa učenicima.

Teme seminara

Tema 1 - Nove uloge nastavnika i učenika u inovativnim modelima nastave zasnovanim na ishodima učenja

U okviru ove teme razmotrićemo karakteristike inovativnih modela nastave koji podrazumevaju nešto drugačije uloge nastavnika i učenika – nastavnici su kreatori nastavnih situacija, a učenici aktivni konstruktori sopstvenog znanja.

Pozabavićemo se i formulisanjem ishoda učenja uz pomoć taksonomija obrazovno-vaspitnih ciljeva, kao i standardima kvaliteta obrazovnog procesa i vrednovanje ishoda.

Tema 2 - Od kognitivnih zahteva sadržaja do aktivnosti učenika, u scenariju časa usmerenom na ishode učenja

Cilj ove teme je da zajedno razmotrimo meru kognitivnog angažovanja učenika odgovarajućim aktivnostima na času, u odnosu na date ishode. Koristeći taksonomije i standarde kvaliteta nastavnog procesa, naučićemo da operacionalizujemo ishode u aktivnosti učenja, na času.

Obratićemo pažnju i na faze pripremanja nastavnika za inovativni čas i baviti se izradom scenarija časa prema ishodima.

Ishodi seminara

Nakon završenog seminara poznavaćete karakteristike i načine realizacije inovativnih modela nastave.

Razumećete:

  • ulogu nastavnika u inovativnoj nastavi kao kreatora nastavnih situacija za učenje i ulogu učenika kao konstruktora sopstvenog znanja,
  • vezu između aktivnosti učenika na času i različitih domena i nivoa usvajanja znanja.

Umećete da:

  • formulišete precizne ishode učenja, različitog nivoa opštosti, na osnovu Blumove taksonomije obrazovno-vaspitnih ciljeva,
  • operacionalizujete aktivnosti učenika i nastavnika na času, na osnovu kognitivnih zahteva sadržaja i ishoda učenja,
  • izradite pripremu/scenario za čas zasnovanu na ishodima.

Autori seminara

Nataša Džaković

Nešto više od dvadeset godina rada u srednjoj školi usmerilo je ka izazovima kao što su: tehnike savetodavnog rada, metode aktivne nastave, primena savremenih tehnologija u nastavi, razvijanje podsticajne sredine za razvoj učenika kroz jačanje aktivnosti karijernog vođenja i dr.

Rad na izradi i moderaciji seminara u okviru OKC-a, omogućio joj je bolji uvid u obrazovne potrebe nastavnika i veliko zadovoljstvo zbog kontiinuiranog unapređenja sopstvenih znanja i veština.

Brankica Mihajlović

Brankica Mihajlović Ilić

Prilično bogato iskustvo u oblasti prosvete stekla kao nastavnica psihologije i građanskog vaspitanja u tri srednje stručne škole u Boru. Rad sa učenicima, a već više godina i rad u oblasti stručnog usavršavanja prosvetnih radnika i, pre svega, razmena iskustava sa koleginicima/kolegama širom Srbije i regiona, za nju predstavlja veliko zadovljstvo.

U Obrazovno kreativnom centru je od 2011. godine. Autorka je i moderatorka tri akreditovana seminara za nastavnike.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Osim što iskreno verujemo da je u nastavničkom pozivu zaista važno da se stalno usavršavamo i izučavamo raznovrsne pristupe aktivnostima i zadacima koji se od nastavnika očekuju te budemo u toku sa savremenim saznanjima o procesu učenja i nastave, smatramo da će priprema za čas zasnovana na ishodima biti sve zastupljenija u praksi i da će potisnuti kalsičnu pripremu za čas. Nastavnici se već neko vreme usmeravaju da se sve više bave ciljevima i ishodima nastave i da akcenat podučavanja bude na aktivnostima učenika. Takođe, priprema zasnovana na ishodima je u uskoj vezi sa ocenjivanjem usmerenim na ishode.

Iako su nastavnim programima dati ishodi, najčešće to nije dovoljan broj ishoda da bi bili pouzdane smernice za realizaciju časa. Od nastavnika se očekuje da za svaki čas, razradi date ishode, na malo specifičnije i konkretnije. S druge strane, sa znanjem o ishodima mnogo ćemo lakše moći da realizujemo zadate ishode, da ih razumemo i operacionalizujemo u aktivnosti na času.

Priprema za čas, koju predlažemo ovim seminarom, svojom strukturom predviđa ključne aspekte za rad nastavnika na času: ishode, aktivnosti učenja, izbor nastavnih metoda i tehnika. Cilj seminara je da nastavniku olakša i skrati vreme izrade pripreme tako što će ga osposobiti da razume ishode učenja, da ih sam izrađuje po potrebi, da jasno izabere i formuliše aktivnosti učenja uz adekvatne nastavne metode i tehnike.

Na seminaru ćete, pre svega, usavršiti digitalne veštine. Bićete osposobljeni da kratko i jasno navedete ciljeve nastavne jedinice, zasnovane na ishodima; naučićemo vas da “rukujete” pedagoškom terminologijom; naučićete karakteristike najčešće upotrebljavanih didaktičkih termina (oblika, metoda, tehnika) i greške u pisanju njihovih naziva ćete svesti na najmanju meru; saznaćete sa kojim se sve izazovima u planiranju nastave suočavaju nastavnici u drugim školama i na koji način ih rešavaju; osposobićemo vas da procenite kada je koja metoda efikasnija od druge, kroz interaktivne lekcije i primere iz prakse ćete se izveštiti da primenjujete nove nastavne metode koje podstiču aktivnost učenika; saznaćete šta iskusni pedagozi misle o vašoj pripremi za čas i kako je možete unaprediti.

Završni rad na seminaru predstavlja izrada pripreme za čas i polaznici se, od početka seminara, pripremaju postepeno za taj rad. Moderatori će pripremu pregledati, dodeliti joj bodove prema kriterijumima i daće vam obrazloženje tj. povratnu informaciju o vašoj pripremi. Nije neophodno da priprema bude preterano detaljna ali mi ćemo moći više komentara da vam damo ako detaljnije napišete pripremu. To ne znači da vi morate za svaki čas da pišete detaljnu pripremu. Priprema, ovde kod nas na seminaru predstavlja završni rad i vaša je odluka kako ćete je napisati.

Da. Moderatori se prilikom procene vaše pripreme rukovode osim osnovnim didaktičkim smernicama, tako i važećim, aktuelnim, savremenim težnjama naše zemlje u vezi sa unapređivanjem nastave i rada u školi. Na taj način su Standardi za vrednovanje kvaliteta rada ustanove ugrađeni u seminar kroz sadržaje koje prolazite, a moderatori se prilikom pregleda pripreme za čas, posebno rukovode standardima vezanim za nastavu i učenje i time vas pripremaju za dolazak eksterne evaluacije.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, svejedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Odluka o akreditaciji