Projektna nastava kao metod podučavanja u savremenim uslovima obrazovanja i vaspitanja

Kataloški broj: 701
16 bodova
2 nedelje
3000 dinara

Seminar na kojem ćete precizno i konkretno ovladati mogućnostima primene projektne nastave u nastavnim i vannastavnim aktivnostima kroz sve faze.

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Seminar je namenjen svima koji u svom radu žele i mogu primeniti projektnu nastavu kao metodu aktivne nastave:

 • nastavnicima razredne – da mogu lakše da organizuju svoje časove i osmisle projektne aktivnosti,
 • nastavnicima predmetne nastave svih škola – da se lakše organizuju i funkcionišu kao tim za tematsko, interdisciplinarno i interaktivno učenje,
 • vaspitačima PU – da lakše organizuju i osmisle projektne aktivnosti,
 • stručnim saradnicima – da unaprede kompetencije za saradnju i zajedništvo,
 • vaspitačima u domu učenika – radi podizanja kompetencija za podršku učenicima,
 • direktorima radi – za olakšano planiranje, organizovanje i kontrolu rada ustanove.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Za potrebe ovog seminara nije potrebno nikakvo predznanje.

Sve što je potrebno jeste želja za sticanjem novih saznanja.

O seminaru

Ovo je seminar koji će unaprediti vaša didaktičko-metodička znanja i podstaći razvijanje kompetencija za primenu metode projekta u nastavi. Kako definisati ciljeve projekta, planirati sa učenicima ili detalje planiranja projektnih aktivnosti prepustiti njima, kako realizovati, a na kraju i oceniti projektne aktivnosti i projekat, neke su od tema rada. Naravno, sve to važi u uslovima rada na daljinu ili neposredno. A za to, najpre trebe pojasniti pojmove koji su u osnovi metode projekta u nastavi, kao što su: međupredmetne kompetencije, ishodi učenja, tematsko planiranje, interdisciplinarnost, interaktivnost…

Teme seminara

Tema 1 - Zašto baš projektna nastava?

U ovoj temi cilj nam je upoznavanje sa pojmom projektne nastave, njenim karakteristikama, te prednostima i nedostacima. U projektnoj nastavi su neizostavno zastupljene međupredmetne kompetencije. Govorimo i o definisanju ishoda njihovoj proveri, o interdisciplinarnosti i tematskom planiranju, kao i o primeni projektno orijentisane nastave u vannastavnim aktivnostima.

Tema 2 - Od ideje do projekta

Ova tema vas vodi kroz faze i etape projektne nastave, kao i karakteristike pojedinačnih faza realizacije i aktivnosti u okviru njih. Takođe, upoznaće se i sa ocenjivanjem učenika tokom projektne nastave. Po završetku teme, moći ćete sami da naprave scenario projektne nastave i realizujete je u svojoj školi.

Ishodi seminara

Po završetku seminara nastavnici će biti osposobljeni za:

 • tematsku i interdisciplinarnu integraciju radi realizacije projektne nastave,
 • usklađivanje planova rada po pitanju dinamike/vremena realizacije,
 • primenu metodičkih postupaka efikasnih u odnosu na izabrane teme,
 • izradu/odabir nastavnih materijala usklađenih sa predznanjima, sposobnostima i saznajnim karakteristikama učenika,
 • timski rad i korelaciju u okviru odeljenjskih veća.

Autori seminara

Zlatica Gerov

Zlatica Gerov

Master inženjer mašinstva za upravljanje i primenjeno računarstvo. U obrazovanju je još od 1989. godine, kao nastavnika stručnih predmeta mašinske struke i informatičkih predmeta. Od 2013. godine radi u zvanju pedagoški savetnik, a član je OKC tima i radi na seminarime još od 2016. godine.
Danas ima tri akreditovana seminara od strane Ministarstva prosvete i sve ih realizuje pod okriljem OKC-a. Osim toga što je autor/moderator svojih seminara, radi i na instrukcionom dizajnu, superviziji, evaluaciji i praćenju toka rada drugih autora/moderatora.

Nataša Jankuloski

Nataša Jankuloski

Diplomorani ekonomista koji se aktivno bavi obrazovanjem od 2006. god. Nastavnica je stručnih predmeta u Tehničkoj školi u Knjaževcu. Ponosni član OKC tima dugi niz gdina. Autor i moderator tri OKC onlajn akreditovana seminara od strane Ministarstva prosvete. Aktivni karijerni praktičar i autor brojnih priručnika, članaka, blogova i nastavnih materijala. Nataša je radoholičar i večiti optimista koji u svakoj promeni vidi mogućnost.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Zato, jer omogućava učenicima primenu stečenih znanja I bolje razumevanje naučne discipline o kojoj se radi, razvija i vežba više kognitivne funkcije, motiviše učenike, pruža bolji, kompletniji, informativniji način ocenjivanja učenika I učenik ima mnogo aktivniju ulogu nego u tradicionalnim oblicima učenja/nastave.

Dobićete veliki broj primera realizovanih projekata sa kompletnim scenariom, naučićete da pišete scenario i realizujete ovaj vid aktivnosti.

Često se dešava da se pojam projektne nastave izjednači sa pojmom projekat. To su dva različita pojma. O konkretnim razlikama govorimo na samom seminaru.

Odluka o akreditaciji