Savremeni pristupi nastavnom proučavanju proze

Kataloški broj: 940
16 bodova
2 nedelje
4000 dinara

Dinamičan i zanimljiv seminar na kojem ćete brzo ovladati primenljivim savremenim pristupima u nastavnom proučavanju proze uz upotrebu IKT (informaciono-komunikacione tehnologije).

Kome je seminar namenjen?

Zamisljeni_kamen_1.png

Sadržaji seminara, namenjeni su nastavnicima srpskog jezika i književnosti u gimnazijama i srednjim stručnim školama, u školama za obrazovanje odraslih, u srednjim umetničkim školama (muzičke, baletske, likovne) u kojima se obrađuje veliki broj proznih dela. Predloženi pristupi mogu se prilagoditi sadržajima različitog obima, a nastavnik ih može preoblikovati u skladu sa ciljevima i ishodima koje postavlja u konkretnim slučajevima. Učenici na ovom uzrastu mogu ih i sami prilagoditi svojim interesovanjima, mogućnostima, a vođeni svojom kreativnošću.

Seminar je namenjen i nastavnicima srpskog jezika u osnovnoj školi, koji predložene savremene pristupe mogu da koriste sa svojim učenicima prilagođavajući ih njihovom uzrastu i sposobnostima.

Seminar je namenjen i nastavnicima razredne nastave koji u nastavi srpskog jezika sa učenicima obrađuju prozna dela u celini ili odlomku, a imaju želju da pristup nastavnom proučavanju dela bude savremeniji, učenicima zanimljiviji i očigledniji.

Potrebna predznanja za ovaj seminar

Pošto ste metodiku nastave književnosti savladali na inicijalnom obrazovanju, od vas se očekuje želja da znanja i veštine koje već imate, unapredite, kao i trud da se to ostvari. Neophodna su vam i osnovna informatička znanja, jer se seminar odvija u onlajn okruženju, na mudl – platformi OKC (Obrazovno kreativni centar Bor), zatim, internet konekcija, računar i imejl-nalog.

Okolnosti u kojima radite poslednjih nekoliko godina, učinile su da potrebna osnovna informatička znanja imate, a ono što možda ne znate ili se u tome ne snalazite baš najbolje, moći ćete na seminaru da naučite i unapredite. Sadržaji seminara, pojašnjenja, vežbe, tutorijali, naravno, i predavači/moderatori, učiniće da informatički nesigurni polaznici to više ne budu.

O seminaru

Ovaj seminar nudi ovladavanje savremenim pristupima u nastavnom proučavanju proze uz upotrebu IKT (informaciono-komunikacione tehnologije), nove metode i tehnike pogodne kako za rad na času, tako i za domaće zadatke ili projektne, osnaživanje nastavnika u kreiranju i realizovanju časa, radionice, projektne nastave uz upotrebu odgovarajućih e-alata.

Teme seminara

Tema 1 - Fabula kao polazište nastavnog proučavanja proze

U prvoj temi ćete se upoznati sa novijim metodama vezanim za fabulu (dvostruki dnevnik, činkvina, fabularna piramida, fabularni grafikon, fabularne stepenice, interpretacijski grafikon). Osim teorijskog objašnjenja metoda, ponudićemo vam primere iz prakse, zatim ćete samostalno uraditi jedan zadatak i proveriti znanja radeći test.

Pokazaćemo vam da pomenute metode možete koristiti ne samo u interpretaciji proznih dela nego i u interpretaciji dramskih. Neke su metode vrlo jednostavne ili bar tako izgledaju. Savladaćete i neke elektronske alate koji mogu da podrže ove metode, učine ih modernijim, vama i učenicima zanimljivijim. Ukoliko su vam predloženi alati poznati, dobićete ideje kako još možete da ih koristite, bićete inspirisani da dalje istražujete njihove mogućnositi ili da ih kombinujete sa drugim alatima oslanjajući se na sopstvenu kreativnost.

Tema 2 - Lik kao polazište nastavnog proučavanja proze

Planiralile smo da se u drugoj temi upoznate sa metodama vezanim za lik (sociogram, karakterološke tablice, ciljevi/akcija/reakcija). Predstavićemo vam primere iz prakse, imaćete jedan zadatak i uraditi test. Pozabavićemo se likom kao polazištem nastavnog proučavanja proze. Često u radu sa učenicima, kada obrađujemo prozna dela, analiziramo likove tako da je to uobičajeni postupak.

Predstavićemo vam nekoliko tehnika uz pomoć kojih učenici mogu na zanimljiviji način da razmišljaju o likovima i da rešavajući zadatke, povezuju i druge elemente strukture prozog dela. Moći ćete da isprobate e-alate i da kreirate uz pomoć njih. Dobićete priliku da savremene pristupe nastavnom proučavanju proze primenjujete u neposrednom radu s učenicima na času, da osmislite domaći zadatak ili ih upotrebite u projektnoj nastavi podstičući interaktivnost.

Ishodi seminara

Nakon seminara bićete osposobljeni da:

  • da primenjujete savremene pristupe u nastavnom proučavanju proze (fabularne grafikone, fabularne stepenice, fabularne piramide, karakterološke tablice i sl.) uz upotrebu odgovarajućih e-alata,
  • da savremene pristupe nastavnom proučavanju proze primenjujete u neposrednom radu s učenicima na času, da osmislite domaći zadatak, da ih upotrebite u projektnoj nastavi ili na radionici podstičući interaktivnost,
  • da prilagodite naučene metode, tehnike, grafičke organizatore različitim proznim tekstovima koji se izučavaju u osnovnoj i srednjoj školi.

Autori seminara

Snezana-Klepic-1

Snežana Klepić

Iza nje je dvadesetšestogodišnji rad u školi, brojni uspesi i poneki neuspeh (ukucajte njeno ime u pretraživač, ponešto od onoga što radi vidljivo je i u oblacima), i umor i žeđ, ali je očuvala radost učenja koju, nada se, unosi i u podučavanje. Otuda sve.

Doktorirala na temu savremenih modela u nastavi srpskog jezika i književnosti jer sve počinje u učionici i u nju treba da se vrati.

Aleksandra-Sekulic-1

Aleksandra Sekulić

Dvadeset i više godina, nastavnik je srpskog jezika i književnosti u srednjoj stručnoj školi. Da će “kad poraste biti učitelj”, znala je još u detinjstvu. Završila je osnovnu školu u Kuli, gimnaziju u Somboru, Filozofski fakultet u Novom Sadu, stekla diplomu profesora južnoslovenskih književnosti i srpskohrvatskog jezika, još uvek uči.

Njena nastava se odvija uživo u učionici, uporedo i onlajn, ponekad je “izokrene”, a slično joj je i van učionice. U životu, u školi, trudi se da svakoga dana „ucrta jednu liniju“ (Nulla dies sine linea) nadajući se da tome podučava i vaspitava svoje đake i svoju decu.

Znak pitanja

Najčešća pitanja i odgovori o seminaru

Svakako. Neophodna su vam osnovna informatička znanja, jer se seminar odvija u onlajn okruženju, na mudl – platformi OKC (Obrazovno kreativni centar Bor). Okolnosti u kojima radite poslednjih nekoliko godina, učinile su da potrebna osnovna znanja sigurno imate. Ono što možda ne znate ili se ne snalazite baš najbolje u tome, moći ćete na seminaru da naučite i unapredite, kroz sadržaje seminara, lekcije, primere, pojašnjenja, vežbe, tutorijale. Imaćete i punu podršku kolega predavača/moderatora/ voditelja seminara, koji će vam biti na raspolaganju da otklone nedoumice, dileme, probleme, da vas podrže i ohrabre. Komunkacija polaznika seminara i moderatora je konstantna.

Sve što budete teorijski savladali na seminaru, kroz lekcije i primere, imaćete priliku da provežbate u sarađujući sa drugim polaznicima i samostalno, a zatim, da primenite naučeno kreirajući nastavne materijale koji će vam koristiti ubuduće. Takođe, tokom seminara koristićete neke od elektronskih alata i naučiti kako da ih primenite u praksi. Sadržaji seminara i način rada omogućavaju sticanje praktičnih znanja, a zatim i njihovu primenu. Sve naučeno odmah je primenjivo u nastavnoj praksi.

Nastavnici koji uspešno završe ovaj seminar osposobljeni su da primenjuju savremene pristupe proučavanju proznog književnog dela, u sopstvenom radu, a osposobljavaju i učenike da ih samostalno koriste (primena individualizacije, diferencijacije) podstičući interaktivnost. Polaznici primenom novostečenih znanja menjaju nastavnu praksu, učenik postaje centar nastavnog procesa, aktivniji i motivisaniji. U tako organizovanoj nastavi daroviti učenici brže napreduju, a manje uspešni dodatno se podstiču i angažuju, učenici uče kako se uči, istraživački i stvaralački pristupaju proznom književnom delu i njihova znanja su postupnija i trajnija.

Da bi uspešno završili seminar, ostvarili pravo na sertifikat i na šesnaest akreditovanih sati/bodova, učesnici treba da ostvare najmanje 70% bodova od ukupnog broja bodova. Boduje se ukupno ostvareno postignuće na testovima znanja, dva zadatka (u okviru sveke teme po jedan) i jedan završni zadatak. Ukoliko ne ostavarite predviđeni postotak ukupnih bodova, sertifikat vam ne može biti dodeljen.

Potreban vam je računar ili tablet i stabilna internet konekcija, kao i otvoren imejl-nalog. Nešto je teže ukoliko seminar pohađate putem pametnog telefona, na pametnom telefonu možete pratiti sadržaj seminara ali ćete zadatke mnogo lakše kreirati i predati za ocenjivanje ukoliko ih budete uradili na računaru.

Odluka o akreditaciji