Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

Broj u katalogu: 527

Broj bodova: 38

Trajanje: 5 sedmica

Cena: 3400 dinara

Ocenjivanje - Srbija mob
K2 – kompetencije za poučavanje i učenje

P3 – Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti)

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

  • Nastavnicima razredne nastave
  • Nastavnicima u osnovnim i srednjim školama (gimnazije, srednje stručne i umetničke škole)
  • Stručnim saradnicima – psiholozima i pedagozima
  • Direktorima škola
  • Saradnicima u nastavi – pedagoški, andragoški asistenti i pomoćni nastavnici

Da li vi imate sličan problem?

Svi smo svesni koliko je ovaj segment našeg rada bitan. U poslednje vreme, u našem sistemu obrazovanja sve što radimo sa učenicima svodi se na to koju ocenu je učenik dobio. To je ono što prvo interesuje učenike, zatim njihove roditelje, pa i naše kolege, direktora … kakve su ocene. Uz navedeno, i brojni drugi faktori čine ocenjivanje donekle stresnom aktivnošću i često se čak i nakon višegodišnjeg iskustva preispitujemo u vezi sa tim da li je ocena u dovoljnoj meri objektivna i precizna, da li smo pogrešili, da li smo davanjem određene ocene đaku učinili “medveđu uslugu”, da li smo ga motivisali, da li smo kroz postupke ocenjivanja doprineli uspešnijem učenju i vrednovanju znanja, da li su naše ocene adekvatni “putokazi”…

Kako rešiti ovaj problem?

Smatramo da dobar nastavnik nikada ne treba da prestane da donekle preispituje kvalitet svog rada, a ovaj seminar može mnogo pomoći da nastavnici sagledaju svoj odnos prema procesu ocenjivanja, da se osećaju sigurnije i kompetentnije tako što će mnogo bolje razumeti raznovrsne aspekte i pravce delovanja ocenjivanja, proći kroz brojne praktične primere, dobiti konkretne smernice za rad u nekim problemskim situacijama i biti spremniji za izazove koje ocenjivanje sa sobom nosi. Iskustvo pokazuje da, često, ne treba praviti nikakve korenite promene u radu. Ponekad je dovoljno samo primeniti raznovrsnije tehnike u ocenjivanju da bismo rešili naizgled “nerešiv” problem u nastavi.

  1. Pravne osnove ocenjivanja – Pravna regulativa ocenjivanja, funkcije ocenjivanja i karakteristika ocene, predmet i vrste ocenjivanja, način i postupak ocenjivanja, komponente vrednovanja postignuća, obaveštavanje o oceni u funkciji poučavanja;
  2. Metode praćenja i procenjivanja obrazovnih postignuća – Usmeni i pismeni oblik procene postignuća, praćenje i procenjivanje postignuća u grupnim radovima i projektima, obeležja metoda ocenjivanja;
  3. Psihološke osnove ocenjivanja – Uticaj faktora opažanja na ocenjivanje, uticaj ličnosti nastavnika na ocenjivanje, osećanja/reakcije nastavnika/učenika u procesu ocenjivanja, analiza problemskih situacija u vezi sa ocenjivanjem i rešenja;
  4. Objektivnost i valjanost ocenjivanja– Metrijske karakteristike ocene, izvori pogrešaka i nesigurnost u ocenjivanju, pravni aspekt kriterijuma ocenjivanja, razlika u kriterijumima na vrednovanje postignuća, taksonomija vaspitno-obrazovnih ciljeva u vrednovanju postignuća;
  5. Kontinuitet u ocenjivanju i angažovanje učenika i završni rad – Tehnike praćenja ocenjivanja, model kontinuiranog ocenjivanja, analiza problemskih situacija u vezi sa motivacijom učenika i rešenja, planiranje ocenjivanja, završni rad.

Brankica Mihajlović Ilić

Iza sebe ima dvanaestogodišnje radno iskustvo u prosveti kao nastavnica psihologije i građanskog vaspitanja u tri srednje stručne škole u Boru i brojne edukacije u svrhu stručnog usavršavanja sebe kao nastavnika, prvenstveno iz oblasti komunikacije, aktivno orijentisane nastave, inovacija i upotrebe informacionih tehnologija u nastavi… Od 2012. godine aktivna članica udruženja nastavnika Obrazovno kreativni centar, angažovana prvenstveno kao kreatorka i moderatorka internet seminara za prosvetne radnike, a i pripadnike drugih profesija, prvenstveno iz oblasti komunikacije, ličnog razvoja, međuljudskih odnosa, prevencije nasilja i sl. U radu sa učenicima, radu u oblasti stručnog usavršavanja prosvetnih radnika i pre svega, razmeni iskustava sa koleginicima/kolegama širom Srbije i regiona, nalazi veliko zadovoljstvo. Psihologiju diplomirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2006. godine.

Nataša Džaković

Osnovno iskustvo u prosveti stiče u srednjoj stručnoj školi već 18 godina, proširuje ga brojnim seminarima i obukama koje je realizovala sa nastavnicima i tako upoznala rad prosvetnih institucija u celini. Pored osnovnog zvanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu – odsek pedagogija, najznačajnije stručno usavršavanje stekla tokom KARDS programa kada se obučavala za rad sa odraslima, formulisanje ishoda i izradu modula i obišla značajne obrazovne institucije u susednim zemljama.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Na ovom seminaru usavršićete vaše digitalne veštine. Podsetićete se oblika, postupaka i načina ocenjivanja i bićete spremniji za upotrebu raznovrsnih oblika ocenjivanja znanja sa krajnjim ciljem podučavanja i motivisanja učenika. Bićete osposobljeni da formirate kriterijume ocenjivanja za svaku ocenu na skali od 1 do 5 i pripremljeni za davanje potpune povratne informacije učenicima o njihovom zalaganju i podsticanje učenika da samostalno procenjuju svoje postignuće. Ocenjivaćete u skladu sa Pravilnikom o ocenjivanju i planom ocenjivanja. Bićete osposobljeni da izrađujete plan ocenjivanja kao osnovu kontinuiranog i objektivnog praćenja i vrednovanja. Upoznavanjem metrijskih karakteristika ocene ćete smanjiti stepen subjektivnost i mogućnost grešaka prilikom ocenjivanja, a povećati sigurnost, samopouzdanje i stepen zadovoljstva pri ocenjivanju.

Da, sve što učite na seminaru u vezi sa ocenjivanjem usklađeno je saZakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja(„Sl. glasnik“, br. 88/2017), kao i saZakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2013, 101/2017 i 27/2018 – dr. zakon) iZakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2013, 101/2017 i 27/2018 – dr. zakon). Takođe, svi materijali usklađeni su saPravilnikom o ocenjivanju u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 67/2013) iPravilnikom o ocenjivanju u srednjoj školi(„Sl. glasnik RS“, br. 85/2015).

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Ovaj seminar pre svega podrazumeva jedan veoma obuhvatan i temeljan pristup procesu ocenjivanja koji je zasnovan na mnoštvu raznovrsnih teoretskih i interaktivnih lekcija i vežbi, brojnim praktičnim primerima i analitičnim prikazima problema iz ove oblasti koji su u praksi najčešći. Osim toga, značajan deo seminara je posvećen obrazovnim ishodima i planiranju ocenjivanja, kao i razmatranju psihološke osnove procesa ocenjivanja zahvaljujući čemu će stepen razumevanja pozicije učenika i nastavnika biti znatno povećan, a vladanje procesom ocenjivanja unapređeno. Pristupom koji podrazumeva aktivno učešće u radu na seminaru se, pre svega, stiču veštine primene raznovrsnih tehnika i metoda koje se u našoj nastavi ređe koriste zato što su nastavnicima nepoznate. Seminar se bavi problemima o kojima se vrlo često ne govori javno, ali se nastavnici sa njima suočavaju u praksi, kao što su: kako oceniti učenika koji je često odsutan, kako oceniti rad grupe, a da se niko ne naljuti, kako vratiti oceni njenu motivacionu ulogu itd.; i predlaže određena rešenja.

Pronađite još OKC seminara