Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja

Broj u katalogu: 527

Broj bodova: 38

Trajanje: 5 sedmica

Cena: 3400 dinara

Ocenjivanje - Srbija mob

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Na ovom seminaru usavršićete vaše digitalne veštine. Podsetićete se oblika, postupaka i načina ocenjivanja i bićete spremniji za upotrebu raznovrsnih oblika ocenjivanja znanja sa krajnjim ciljem podučavanja i motivisanja učenika. Bićete osposobljeni da formirate kriterijume ocenjivanja za svaku ocenu na skali od 1 do 5 i pripremljeni za davanje potpune povratne informacije učenicima o njihovom zalaganju i podsticanje učenika da samostalno procenjuju svoje postignuće. Ocenjivaćete u skladu sa Pravilnikom o ocenjivanju i planom ocenjivanja. Bićete osposobljeni da izrađujete plan ocenjivanja kao osnovu kontinuiranog i objektivnog praćenja i vrednovanja. Upoznavanjem metrijskih karakteristika ocene ćete smanjiti stepen subjektivnost i mogućnost grešaka prilikom ocenjivanja, a povećati sigurnost, samopouzdanje i stepen zadovoljstva pri ocenjivanju.

Da, sve što učite na seminaru u vezi sa ocenjivanjem usklađeno je sa  Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  („Sl. glasnik“, br. 88/2017), kao i sa  Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju  („Sl. glasnik RS“, br. 55/2013, 101/2017 i 27/2018 – dr. zakon) i  Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 55/2013, 101/2017 i 27/2018 – dr. zakon). Takođe, svi materijali usklađeni su sa  Pravilnikom o ocenjivanju u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Sl. glasnik RS“, br. 67/2013) i  Pravilnikom o ocenjivanju u srednjoj školi  („Sl. glasnik RS“, br. 85/2015).

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Ovaj seminar pre svega podrazumeva jedan veoma obuhvatan i temeljan pristup procesu ocenjivanja koji je zasnovan na mnoštvu raznovrsnih teoretskih i interaktivnih lekcija i vežbi, brojnim praktičnim primerima i analitičnim prikazima problema iz ove oblasti koji su u praksi najčešći. Osim toga, značajan deo seminara je posvećen obrazovnim ishodima i planiranju ocenjivanja, kao i razmatranju psihološke osnove procesa ocenjivanja zahvaljujući čemu će stepen razumevanja pozicije učenika i nastavnika biti znatno povećan, a vladanje procesom ocenjivanja unapređeno. Pristupom koji podrazumeva aktivno učešće u radu na seminaru se, pre svega, stiču veštine primene raznovrsnih tehnika i metoda koje se u našoj nastavi ređe koriste zato što su nastavnicima nepoznate. Seminar se bavi problemima o kojima se vrlo često ne govori javno, ali se nastavnici sa njima suočavaju u praksi, kao što su: kako oceniti učenika koji je često odsutan, kako oceniti rad grupe, a da se niko ne naljuti, kako vratiti oceni njenu motivacionu ulogu itd.; i predlaže određena rešenja.

Pronađite još OKC seminara