TESTOVI ZNANJA – VODIČ ZA IZRADU I PRIMENU

Kataloški broj

269

Broj bodova 

16 BODOVA

Cena

30 EUR

X

X

Iako mnogi od nas smatraju da je oko testova sve jednostavno i jasno, začudićete se koliko ovde ima nepoznanica i koliko stvari ne koristimo u našem radu, a mogu nam mnogo pomoći i učiniti testiranje učenika veoma prijatnim.

U okviru nastavnih programa često dobijamo preporučene načine ocenjivanja. Neki nastavnici vole usmeno da ispituju, drugi radije prate praktičan rad učenika, treći preferiraju posmatranje kao način ocenjivanja, ali možemo reći da je najobjektivniji način ocenjivanja ocenjivanje putem testova znanja. Možda je nastavniku potrebno nešto više vremena da kreira kvalitetan i ispravan test, ali dobijeni rezultati su objektivni i realno prikazuju ostvareni nivo znanja.

testovi_01

Kroz ovaj seminar vodićemo vas kroz karakteristike i funkcije testova, prikazaćemo prednosti, ali i nedostatke ovog načina ocenjivanja, te dobro upoznati sa pravnom regulativom, jer često zbog nepoštovanja pravnih akata test ne možemo realizovati. Takođe ćemo obraditi najbitnije u vezi sa testovima – elemente i tipove zadataka; faze u kreiranju testova, te razmotriti koje sve aktivnosti treba sprovesti pre, za vreme i nakon realizacije testa.   Ceo seminar se zasniva na kreiranju testova od strane učesnika seminara i, kao što to biva sa ovakvim interaktivnim seminarima OKC-a, očekujte onlajn bazu nastalih testova sa seminara.

Seminar traje 25 dana i ima 5 tema:

Test kao instrument ocenjivanja

 • test kao način ocenjivanja, pojam testova, vrste testova, prednosti i nedostaci,
 • karakteristike testova, Blumova taksonomija  kao osnov za kreiranje testova,
 • pravna regulativa u radu sa testovima.

Zadatak kao element testa

 • pojam zadataka,
 • osnovni elementi zadataka,
 • tipovi i oblici zadataka.

Kreiranje testova

 • način kreiranja testova kroz faze,
 • planiranje i oblikovanje zadataka za test,
 • kreiranje ključa i bodovne skale.

Realizacija testa

 • priprema učenika za test, priprema prostora za test, uputstva učenicima na samom testu,
 • evaluacioni upitnik učenicima i analiza odgovora za unapređivanje testova.

Završni rad

 • kreiranje testova na osnovu nastavne jedinice,
 • prezentacija najboljih radova nastalih na semianru.

Nakon seminara učesnici koji uspešno realizuju zadatke dobiće Uverenje Zavoda za školstvo Crne Gore. Seminar je odobren od strane Zavoda za školstvo Crne Gore, akreditovan sa 16 sati.

Autori seminara:

Sonja Stamenković

Elena Spasić Mitranović

Seminari u sledećem terminu
Način prijave na seminare
Način plaćanja kotizacije
Dobijanje sertifikata