Testovi znanja - vodič za izradu i primenu

Broj u katalogu: 581

Broj bodova: 36

Trajanje: 5 sedmica

Cena: 3400 dinara

Testovi - Srbija mob
K2 – kompetencije za poučavanje i učenje

P3 – Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti)

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

Svim nastavnicima koji daju ocene 🙂

  • Nastavnicima razredne nastave
  • Nastavnicima u osnovnim i srednjim školama
  • Stručnim saradnicima u školi
  • Saradnicima u nastavi – pedagoški, andragoški asistenti i pomoćni nastavnici

Da li vi imate sličan problem?

Načini ocenjivanja učenika su mnogobrojni i razlikuju se od nastavnika do nastavnika. Usmeno ispitivanje se većini nastavnika čini kao najlakši način ocenjivanja ali, često se prilikom usmenog ispitivanja javlja nesigurnost pri davanju konkretne ocene, ne možemo istovremeno oceniti veći broj učenika… i tada se kao odlično rešenje nameće primena testova znanja. Međutim i ovde se mogu javiti problemi, npr. učenici ne razumeju postavljeno pitanje, žale se na nedoslednost u ocenjivanju odgovora, teško nam je da ocenimo različite odgovore, ponekad se desi da većina odeljenja dobije izuzetno visoke ili, pak, niske ocene, na neka pitanja nismo dobili odgovore, imamo utisak da su učenici naučili sve napamet i samo reprodukovali lekcije  itd.

Kako rešiti ovaj problem?

Problem se može rešiti primenom testova koji su kreirani tako da daju jasne zahteve učenicima, sadrže zadatke koji su jasno i precizno formulisani a pri tome ne obuhvataju samo zadatke u kojima učenici reprodukuju svoje znanje, već je potrebno da pokažu i da li razumeju gradivo, da li mogu primeniti stečeno znanje, analizirati problem, snaći se u novoj situaciji…. Kreiranjem zadataka različitih tipova i oblika obezbediće se provera postavljenih ishoda u nastavnim planovima. Ujedno, primenom ključeva za bodovanje izbeći će se često prisutna subjektivnost nastavnika. Ukoliko na sve ovo dodamo činjenicu da testovi mogu biti realizovani i elektronskim putem, onda se rešavaju i problemi štampanja i kopiranja testova, osmišljavanja većeg broja grupa jer se kod njih redosled zadataka automatski menja, i verovali ili ne, procenat uspešnosti odnosno ocena sama dodeljuje.

  1. Test kao instrument ocenjivanja – Test kao način ocenjivanja, pojam testova, vrste testova, prednosti i nedostaci, karakteristike testova, Blumova taksonomija kao osnov za kreiranje testova, pravna regulativa u radu sa testovima;
  2. Zadatak kao element testa – Pojam zadataka, osnovni elementi zadataka, tipovi i oblici zadataka;
  3. Kreiranje testova – Način kreiranja testova kroz faze, planiranje i oblikovanje zadataka za test, kreiranje ključa i bodovne skale;
  4. Realizacija testova – Priprema učenika za test, priprema prostora za test, uputstva učenicima na samom testu, značaj vršenja evaluacije i analize testa, kreiranje elektronskog testa u različitim programima i elektronskim servisima;
  5. Završni rad – Kreiranje testova na osnovu nastavne jedinice.

Elena Spasić Mitranović

Od 2004. godine nastavnik ekonomske i turističke grupe predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru. Autor seminara i onlajn moderator u Obrazovno-kreativnom centru od 2012. godine. Bila član tima za izradu i kontrolu zadataka za maturske ispite za obrazovni profil poslovni administrator, član tima za razvoj predmetne didaktike za predmet računovodstvo u okviru projekta GIZ-a, evaluator udžbenika i realizator obuka iz oblasti preduzetništva. Tokom godina pohađala niz seminara i drugih vidova stručnog usavršavanja kako domaćih tako i inostranih, voli da uči pa otud i težnja da isproba novine iz oblasti IKT-a.

Sonja Stamenković

Diplomirani ekonomista od 2002. godine. Nastavnik ekonomske grupe predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru od 2003. godine. Autor seminara i onlajn moderator u Obrazovno kreativnom centru od 2012. godine. Koautor priručnika „Vodič za rad u virtuelnom preduzeću – 155 pitanja i odgovora“ za obrazovne profile finansijski administrator, poslovni administrator, komercijalista i službenik u osiguranju. Zagovornik celoživotnog učenja koje želi razviti i kod svojih učenika. Entuzijasta u radu, željna napredovanja…

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Na ovom seminaru ćete naučiti kako pripremiti test koji će na objektivan način izmeriti znanje učenika i tako olakšati ocenjivanje. Naučićete kako se kreiraju različiti oblici zadataka, kako odrediti skalu za ocenjivanje i kako se formalno uređuje jedan test znanja. Takođe, naučićete  i na koji način izvršiti analizu testa, a još jedna veštine koju ćete steći je i kreiranje elektronskog testa. Da ne zaboravimo, podsetićete se i pravnih propisa u vezi sa primenom testova, osnovnih odrednica o ocenjivanju te Blumove taksonomije.

Ne. Potrudili smo se da damo mnoštvo primera koji ilustruju ono što smo teorijski objasnili u lekcijama. Tu su zadaci i vežbe pomoću kojih učesnici na konkretnim primerima proveravaju ono što su pročitali a, svi zadaci i završni rad su orijentisani ka praksi. Forum je tu za razmenu iskustava i ideja u vezi sa temama koje obrađujemo. Same lekcije su koncipirane tako da nisu previše dugačke i da na konkretan i jasan način objašnjavaju temu.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Nisu potrebna napredna znanja, dovoljno je da koristite internet pretraživač i imejl komunikaciju. Sve ostalo naučićete na seminaru.

Pronađite još OKC seminara