Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik - učenik - roditelj unutar ustanova

Broj u katalogu: 146

Broj bodova: 36

Trajanje: 5 sedmica

Cena: 3400 dinara

Savladavanje mekih veština - Srbija mob
K4 – kompetencije za komunikaciju i saradnju

P4 – Jačanje vaspitne uloge obrazovno-vaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevencije nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

 • Nastavnicima razredne i predmetne nastave u osnovnim školama
 • Nastavnicima opšteobrazovnih predmeta u gimnazijama i srednjim stručnim školama
 • Nastavnicima stručnih predmeta u srednjim stručnim školama
 • Nastavnicima izbornih i fakultativnih predmeta
 • Vaspitačima i stručnim saradnicima u vrtićima
 • Direktorima škola i predškolskih ustanova

Svima koji žele da unaprede svoje meke veštine 🙂

Da li vi imate sličan problem?

Živimo u svetu stalnih promena i velikih izazova. Neretko smo u dilemi kako da postupimo u datoj situaciji, a da pri tom stručno dobro odreagujemo. Pitanje je da li treba ispoljiti emocije ili ih zadržati, biti empatičan, kako na najefektniji način usmeriti komunikacijski proces, nezavisno od toga ko su sagovornici – učenici, njihovi roditelji ili kolege. Legitimne potrebe poput emocija, zahvalnosti, pažnje i naklonosti podrazumevaju da budu ispoljene i primećene u realnim sredinama gde deca rastu i razvijaju se. Da li se škola „snašla“ u tom procesu? Hm….Ne bismo baš bili sigurni da koristi svoje resurse u ispunjenju svih potencijala koje se ne mere samo brojčanom ocenom. Kako uspostaviti dobru komunikaciju zasnovanu na asertivnosti, pažnji i istinskom razumevanju, a ne biti manje vrednovana od akademskih znanja je zaista meka veština.

Kako rešiti ovaj problem?

Sticanje veštine učenja je samo jedan od faktora razvoja i uspeha, sve ostalo u ljudskom razvoju je oblast emocionalne pripreme i zrelosti. Postavljanje ličnih ciljeva, razmišljanje i promišljanje o sopstvenom napredovanju i budućnosti, jačanje samopuzdanja kao i savladavnje stresa je dugoročna uloga ustanove u kome sarađujemo svi, potpuno podjednako: nastavnici – učenici i roditelji. Meke veštine će nam u tome pomoći i mogu se steći – to je ono što obećava! Značaj mekih veština vrlo jasno potvrdjuju i brojna istraživanja koja pokazuju da uspeh u poslu u velikoj meri zavisi baš od njih (čak i do 85 posto). S toga je vreme da ovladamo mekim veštinama…

 1. Poreklo i značenje mekih veština – Razlike između “tvrdih” i “mekih” veština, lista mekih veština i njihovo značenje, emocionalna inteligencija, empatičnost, asertivnost, veština slušanja u nastavnom procesu;
 2. Kako naučiti meke veštine – tajni alati – Metode i tehnike, konkretne problemske situacije;
 3. Odnos između nastavnika i učenika – složeno polje komunikacije – Vrste savetodavnog razgovora, korektivno-pedagoški rad, etape savetovanja, selekcija pravovremenih metoda, tehnika savetodavnog razgovora sa učenicima, identifikacija problema kod učenika;
 4. Oblici saradnje sa roditeljima/starateljima – Tipovi vaspitnih stilova u porodici, dimenzije porodičnog funkcionisanja, prepoznavanje funkcionalne i disfunkcionalne porodice, jačanje partnerskog odnosa između porodice i ustanove;
 5. Unapređivanje međuljudskih odnosa u kolektivu – Poboljšanje saradnje nastavnika u ustanovi, asertivna prava – razumevanje i prihvatanje, manipulacija, uslovi za uspešan rad tima, ometajući faktori za asertivno ponašanje.

Jasmina Momčilović

Pedagog u osnovnoj školi već 20 godina. Mentorstvom, kojim se već dugi niz godina bavi, uspela je da osnaži mlađe kolege i učini da budu bolja verzija sebe na svojim radnim pozicijama. Radila kao nastavnik građanskog vaspitanja za učenike od prvog do šestog razreda. Kao voditelj brojnih radionica i treninga, edukacijom zaposlenih u obrazovanju bavi se u okviru sprovođenja obuke „Profesionalna orijentacija za učenike na prelazu iz osnovne škole“ i kao voditelj obuka: „Program obuke nastavnika I i II ciklusa osnovne škole za ostvarivanje programa nastave i učenja“. IT polje je rezervisano, za sada, za negovanje medijske pismenosti kod mladih (DW Academia) kao i za vođenje obuka na daljinu u okviru Obrazovno kreativnog centra. U timu sam autora i moderatora seminara:  „Dobra priprema za čas – uspešan čas“ , „Savetodavni rad – osnova za bolje vaspitanje i obrazovanje“, „Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj u okviru ustanova“.  Medijator u okviru alternativnog rešavanja sukoba između počinioca i žrtve, a u okviru nevladine organizacije Amity sticala iskustvo u pomagačkom timu za decu – žrtve nasilja i zanemarivanja.

Milena Andrijević

Diplomirani pedagog, sertifikovani psihoterapeut. Od 2010.godine, nakon završetka studija, direktno uključena u školski život. Trenutno, kao i tokom prethodnih 5 godina, na radnom mestu stručnog saradnika u osnovnoj školi. Pre toga bila angažovana kao nastavnik građanskog vaspitanja. Na zvaničnoj listi evropskih psihoterapeuta od februara 2017. godine. Kao porodični savetnik, a kasnije i psihoterapeut u praksi je prisutna od 2014. godine. Karakteriše je rad sa decom i njihovim porodicama, dok je u njenoj profesionalnoj praksi prisutan i rad sa adolescentima, parovima, kao i individualna terapija. Od maja 2014. godine je deo OKC tima, autor i moderator onlajn seminara Savetodavni rad – osnova za dobro obrazovanje i vaspitanje.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Na kraju ovog seminara unapredićete vaše komunikacijske veštine i ovladaćete tehnikama uspešne komunikacije. Pored toga, razvijaćete vaše meke veštine kroz primenu Ja- poruka, aktivno slušanje, pružanje savetodavne podrške, saradnički pristup. Na ovom seminaru dobićete veštine koje će vam pomoći u savetodavnom radu sa učenicima, kolegama i roditeljima, jer prijatna atmosfera u kolektivu, stručni i osposobljeni nastavnici, zadovoljni učenici i roditelji predstavljaju osnovu za kvalitetno funkcionisanje škole.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop sve jedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Naravno da će vam biti od koristi. Na seminaru su prikazani upravo primeri iz prakse i moguća rešenja datih situacija. Slično je i na samom ispitu…

Sigurni smo da ćete stečene meke veštine primenjivati i u komunikaciji sa članovima porodice, prijateljima. Upravo ove veštine i znanja će vam pomoći da odreagujete na pravi način kada ste ljuti na muža, uplašeni za dete ili uznemireni zbog bolesti prijatelja… Veštine se uče i razvijaju tokom celog života. Jednom stečena veština nema ograničenu primenu.

Pronađite još OKC seminara