Dobra priprema za čas - uspešan čas

Broj u katalogu: 433

Broj bodova: 32

Trajanje: 5 sedmica

Cena: 2900 dinara

Dobra priprema - Srbija mob
K2 – kompetencije za poučavanje i učenje

P3 – Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti)

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

  • Nastavnicima razredne nastave
  • Nastavnicima predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama
  • Stručnim saradnicima i direktorima
  • Saradnicima u nastavi – pedagoški, andragoški asistenti i pomoćni nastavnici
  • Nastavnicima koji se pripremaju za polaganje stručnog ispita

Da li vi imate sličan problem?

Svi mi želimo da se dobro pripremimo za čas, da predvidimo sve što nam je potrebno za realizaciju, da odaberemo odgovarajuće metode i sredstva, ali vrlo često se ta naša želja izjalovi pod uticajem nepredviđenih okolnosti. Odlazak na čas može predstavljati, u nekim slučajevima, čak i stres za nastavnika, a često se i nakon višegodišnjeg iskustva preispitujemo u vezi sa tim na koji način bi trebalo da se pripremamo za čas, da li bi za svaki čas trebalo da imamo detaljnu pripremu ili je dovoljno naznačiti glavne aktivnosti i nastavne metode, da li adekvatno upotrebljavamo pedagošku terminologiju, da li tačno znamo koji sadržaj stoji iza naziva neke nastavne metode ili oblika rada, kako bi direktor i stručni savetnik ocenili našu pripremu, a kako prosvetni savetnici, da li će detaljno planiranje “ubiti” našu kreativnost na času…

Kako rešiti ovaj problem?

Nastavnici su, po prirodi svog posla, opterećeni i jednim delom administrativnim aktivnostima. U te poslove, koji se najčešće manje vole spada i izrada pripreme za čas. Za izradu detaljne pripreme potrebno je dosta vremena. Međutim, pisanje pripreme za čas je jedan od načina na koji se mi stručno usavršavamo. Tim putem mi unapređujemo: naše veštine planiranja i predviđanja, osećaj za vreme, osećaj za obim gradiva koji se može obraditi u toku jednog časa, veštine primene nastavnih metoda. Nastavnik može, naravno, da održi čas i bez pripreme i to – odličan čas. Međutim, na taj način nastavnik ne obavlja stručno usavršavanje. Zbog čega? Ako nismo isplanirali taj čas mi nećemo imati povratnu informaciju o našim veštinama planiranja: da li smo uspeli da predvidimo odgovarajući obim gradiva u odnosu na mogućnosti učenika i zahteve nastavne jedinice, da li smo preterali sa aktivnostima ili smo tačno odmerili prema raspoloživom vremenu itd. Interaktivnim lekcijama, analizom primera iz prakse mi nastavnike pripremamo za suočavanje sa iznenađenjima koje ih čekaju na času tako da izrada pripreme za čas neće predstavljati nikakav problem. Na seminaru nastavnici vežbaju, kroz praktične primere, primenu Blumove taksonomije, izrađuju pripremu i  na kraju, dobijaju povratnu informaciju o svojoj pripremi u vidu detaljne analize svega što su napisali, od strane iskusnih pedagoga.

  1. Osnove planiranja obrazovno-vaspitnog rada – Teorijska osnova saznavanja u nastavi, oblici planiranja i pripremanja, obrasci za planiranje nastave, funkcija, struktura i elementi pripreme za čas, pojam nastavnog časa i tipologija časova, specifičnosti različitih tipova časova;
  2. Ciljevi, oblici rada, nastavne metode i tehnike – Način postavljanja ciljeva i zadataka u nastavi, karakteristike pojedinih oblika rada, nastavne metode i tehnike rada, Blumova taksonomija i obrazovni standardi u definisanju ciljeva, izveštaj pedagoga o poseti času;
  3. Karakteristike i funkcija uvodnog dela časa – Karakteristike i značaj uvodnog dela časa, motivacija učenika za čas, specifične metode za uvodni deo časa, analiza pripreme za čas, analiza uvodnog dela časa (video-snimak);
  4. Karakteristike i funkcija središnjeg dela časa – Karakteristike i funkcija središnjeg dela časa, metode za središnji deo časa, analiza video-snimka središnjeg dela časa;
  5. Karakteristike i funkcija završnog dela časa– Funkcija završnog dela časa, analiza snimka završnog dela časa, metode za završni deo časa i ček lista za pisanje pripreme za čas.

Nataša Džaković

Osnovno iskustvo u prosveti stiče u srednjoj stručnoj školi već 18 godina, proširuje ga brojnim seminarima i obukama koje je realizovala sa nastavnicima i tako upoznala rad prosvetnih institucija u celini. Pored osnovnog zvanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu – odsek pedagogija, najznačajnije stručno usavršavanje stekla tokom KARDS programa kada se obučavala za rad sa odraslima, formulisanje ishoda i izradu modula i obišla značajne obrazovne institucije u susednim zemljama.

Jasmina Momčilović

Pedagog u osnovnoj školi već 20 godina. Mentorstvom, kojim se već dugi niz godina bavi, uspela je da osnaži mlađe kolege i učini da budu bolja verzija sebe na svojim radnim pozicijama. Radila kao nastavnik građanskog vaspitanja za učenike od prvog do šestog razreda. Kao voditelj brojnih radionica i treninga, edukacijom zaposlenih u obrazovanju bavi se u okviru sprovođenja obuke „Profesionalna orijentacija za učenike na prelazu iz osnovne škole“ i kao voditelj obuka: „Program obuke nastavnika I i II ciklusa osnovne škole za ostvarivanje programa nastave i učenja“. IT polje je rezervisano, za sada, za negovanje medijske pismenosti kod mladih (DW Academia) kao i za vođenje obuka na daljinu u okviru Obrazovno kreativnog centra. U timu sam autora i moderatora seminara:  „Dobra priprema za čas – uspešan čas“ , „Savetodavni rad – osnova za bolje vaspitanje i obrazovanje“, „Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik-učenik-roditelj u okviru ustanova“.  Medijator u okviru alternativnog rešavanja sukoba između počinioca i žrtve, a u okviru nevladine organizacije Amity sticala iskustvo u pomagačkom timu za decu – žrtve nasilja i zanemarivanja.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Na seminaru ćete, pre svega, usavršiti digitalne veštine. Bićete osposobljeni da kratko i jasno navedete ciljeve nastavne jedinice, zasnovane na ishodima; naučićemo vas da “rukujete” pedagoškom terminologijom; naučićete karakteristike najčešće upotrebljavanih didaktičkih termina (oblika, metoda, tehnika) i greške u pisanju njihovih naziva ćete svesti na najmanju meru; saznaćete sa kojim se sve izazovima u planiranju nastave suočavaju nastavnici u drugim školama i na koji način ih rešavaju; osposobićemo vas da procenite kada je koja metoda efikasnija od druge, kroz interaktivne lekcije i primere iz prakse ćete se izveštiti da primenjujete nove nastavne metode koje podstiču aktivnost učenika; saznaćete šta iskusni pedagozi misle o vašoj pripremi za čas i kako je možete unaprediti.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, svejedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …). Veoma je korisno da imate pametni telefon sa fotoaparatom, ali nije neophodno.

Najvažnije je da imate dobru vezu sa internetom i da umete da koristite neki od programa za pregledavanje internet sadržaja (Google Chrome, Firefox Mozilla …).

Nije neophodno da imate neka velika predznanja, ali da biste što brže i lakše realizovali zadatke, potrebno je da niste početnik. Seminar spada u srednje zahtevne seminare, tako da je potrebno da znate da rukujete najosnovnijim paketom MS Office.

Najveća prednost ovog seminara je što ćete moći da dobijete objektivnu i detalju analizu vaše pripreme za čas. Mi ne ostajemo samo na izlaganju sadržaja i ponavljanju znanja koje već posedujete. Korak ispred predstavlja to što je omogućena primena znanja u toku samog seminara. Komentar na vaš rad možete videti samo vi i sve što bude napisano potkrepićemo argumentima. Povratna informacija o vašoj pripremi je vrlo značajna za unapređivanje rada jer nam omogućava da uporedimo našu predstavu o svom radu sa onim kako ga vidi neko drugi, čiji je posao da zastupa standarde koji se danas traže od nastavnika. Na taj način se možete približiti viziji nastavnika kakav vi želite da budete.

Završni rad na seminaru predstavlja izrada pripreme za čas i polaznici se, od početka seminara, pripremaju postepeno za taj rad. Moderatori će pripremu pregledati, dodeliti joj bodove prema kriterijumima i daće vam obrazloženje tj. povratnu informaciju o vašoj pripremi. Nije neophodno da priprema bude preterano detaljna ali mi ćemo moći više komentara da vam damo ako detaljnije napišete pripremu. To ne znači da vi morate za svaki čas da pišete detaljnu pripremu. Priprema, ovde kod nas na seminaru predstavlja završni rad i vaša je odluka kako ćete je napisati.

Završni rad na seminaru predstavlja izrada pripreme za čas i polaznici se, od početka seminara, pripremaju postepeno za taj rad. Moderatori će pripremu pregledati, dodeliti joj bodove prema kriterijumima i daće vam obrazloženje tj. povratnu informaciju o vašoj pripremi. Nije neophodno da priprema bude preterano detaljna ali mi ćemo moći više komentara da vam damo ako detaljnije napišete pripremu. To ne znači da vi morate za svaki čas da pišete detaljnu pripremu. Priprema, ovde kod nas na seminaru predstavlja završni rad i vaša je odluka kako ćete je napisati.

Da. Moderatori se prilikom procene vaše pripreme rukovode osim osnovnim didaktičkim smernicama, tako i važećim, aktuelnim, savremenim težnjama naše zemlje u vezi sa unapređivanjem nastave i rada u školi. Na taj način su Standardi za vrednovanje kvaliteta rada ustanove ugrađeni u seminar kroz sadržaje koje prolazite, a moderatori se prilikom pregleda pripreme za čas, posebno rukovode standardima vezanim za nastavu i učenje i time vas pripremaju za dolazak eksterne evaluacije.

Pronađite još OKC seminara