Tvorba reči u nastavi srpskog jezika

Broj u katalogu: 838

Broj bodova: 32

Trajanje: 4 sedmice

Cena: 2900 dinara

Tvorba reči - Srbija mob
K1 – kompetencija za užu stručnu oblast

P3 – Unapređivanje kompetencija nastavnika u oblasti planiranja i realizacije nastave orijentisane na ishode (podizanje nivoa metodičkih znanja relevantnih za ciljeve i ishode predmeta/oblasti)

Odluku o akreditaciji programa možete pogledati  ovde: Odluka

  • Učiteljima
  • Nastavnicima srpskog jezika u osnovnoj školi
  • Nastavnicima srpskog jezika u gimnazijama
  • Nastavnicima srpskog jezika u srednjim stručnim i umetničkim školama

Da li vi imate sličan problem?

Tvorba reči je najslabije razvijena oblast gramatike, te su samim tim i nastavne jedinice vezane za ovu oblast vrlo oskudne u primerima, što otežava nastavu srpskog jezika, a istovremeno otežava i razumevanje složenijih tvorbenih procesa i principa. Sigurni ste kojim tvorbenim procesom su nastale reči poput Beograd, severoistok, palikuća. Međutim, kada stignete do ribolovca ili vinopije, javljaju se problemi. Šta je motivna reč: ribolov, riba i loviti ili riba i lovac? Da li su obe reči nastale istim načinom tvorbe ili ne? U jednoj gramatici u pitanju je slaganje, u drugoj kombinovana tvorba, a u čuvenoj Žutoj gramatici (Gramatici za srednje škole Živojina Stanojčića i Ljubomira Popovića), vinopija je čak primer za tri različita tipa tvorbe: kompoziciju, derivaciju i kombinovanu tvorbu! Kada na času obrađujete nove reči, pitate se da li su prevarancija i brofesor slivenice, okazionalizmi, potencijalne reči ili sve to odjednom?

Kako rešiti ovaj problem?

Na seminaru Tvorba reči u nastavi srpskog jezika naći ćete odgovore na sva pomenuta pitanja, ali i više od toga − naučićete kako da najbrže dođete do rešenja problematičnih pitanja iz oblasti tvorbe reči, te kako da te metode prenesete učenicima. Pored toga što će vam ovo znanje služiti u redovnoj nastavi, pripremanje učenika za takmičenje iz srpskog jezika i za zahtevnije zadatke na testovima biće mnogo lakše i efikasnije.

  1. Problemi u nastavi tvorbe reči – Tvorba reči u udžbenicima i priručnicima za osnovnu i srednju školu, adekvatan i sistematičan pristup u predavanju i obradi nastavnih jedinica iz oblasti tvorbe reči;
  2. Razlikovanje tvorbenog i leksičkog značenja – Tvorbeno i leksičko značenje, upotreba rečnika srpskog jezika u nastavi tvorbe reči;
  3. Mociona tvorba i rodno senzitivni jezik – Nazivi za zanimanja, titule i zvanja osoba ženskog pola, pol i rod u jeziku, uticaj (jezičke) politike i jezičkog planiranja na tvorbu reči;
  4. Tvorba novih reči i normativni status – Nove reči i njihovi načini tvorbe, normativni status novih tvorenica, upotreba novih reči, odnos između nove i potencijalne reči.

Jelena Bratić

Diplomirani filolog, završila Filološki fakultet u Beogradu. Zaposlena u Srednjoj muzičkoj školi „Davorin Jenko“ kao nastavnik srpskog jezika i književnosti, a od 2010. obavlja i funkciju rukovodioca opšteobrazovne nastave. Osnivač i urednik bloga „Kako Jeca kaže„, koji se bavi gramatikom i pravopisom srpskog jezika, kulturom izražavanja, ali i nekim drugim aspektima obrazovnog sistema u Srbiji. Napisala je i objavila više od dve stotine tekstova i članaka, kako za svoj blog, tako i za mnoge druge internet portale i sajtove koji se bave obrazovanjem i jezičkom kulturom. Od 2017. godine piše i kolumnu za Školski portal (rubrika „Reč nastavnika“), internet portal izdavačke kuće Bigz. Jedan je od autora čitanke za osmi razred – Moj srpski jezik 8. Od 2016. i zvanični bloger međunarodne konferencije Nove tehnologije u obrazovanju, u organizaciji Britanskog saveta. Od 2018. godine postaje deo OKC tima.

Svetlana Slijepčević Bjelivuk

Doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na Grupi za srpski jezik i književnost. Zaposlena na Institutu za srpski jezik SANU na projektu izrade Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Redovan predavač na seminaru za strane studente Međunarodnog slavističkog centra na Filološkom fakultetu. Osnivač i urednik sajta „Jezikofil„, posvećenog jezičkoj kulturi. Stručni saradnik u dečijoj emisiji Ekipa. Saradnik na izradi više digitalnih i štampanih izdanja različitih vrsta rečnika (Prometej i Leksikom). Radila kao saradnik radio-emisije Put u reči. Dobitnik nagrade Petar Đukanović za 2007. godinu. Objavila dvadesetak radova i desetak kritičkih prikaza sa temama iz kognitivne lingvistike, leksikologije, tvorbe reči, pravopisa i frazeologije. U koautorstvu objavila knjigu iz jezičke kulture Jezikofil. Autor udžbenika iz gramatike za osnovnu i srednju školu. Učesnik je na više međunarodnih i nacionalnih projekata koji se bave istraživanjem jezika i marketinga na društvenim mrežama. Autor onlajn kursa Kultura poslovne komunikacije (formatura.rs). Saradnik Superškole, organizacije posvećene onlajn učenju. Autor udžbenika za srednju i osnovnu školu. Od 2018. godine postaje deo OKC tima.

Pitanja koja ste pitali i naši odgovori

Na ovom seminaru naučićete da bez nedoumica rešavate sve primere iz oblasti tvorbe reči i da sa učenicima kreirate rečnike novih reči. To će unaprediti nastavu tvorbe reči, ali i učenicima učiniti atraktivnijim kako ovu oblast tako i predmet Srpski jezik.

Minimalna oprema je računar (laptop ili desktop, svejedno) sa operativnim sistemom Windows 7 ili novijim. Nije neophodno da bude preterano jak i skup računar, ali je neophodno da lepo radi (ne koči, ne blokira …).

Nisu potrebna napredna znanja, dovoljno je da koristite internet pretraživač i imejl komunikaciju. Sve ostalo naučićete na seminaru.

Pronađite još OKC seminara